Waarom stijgt de afvalstoffenheffing?

Dit item is verlopen op 09-03-2017.

Afvalinzamelaar Avri maakte eind vorig jaar de hoogte van de afvalstoffenheffing bekend. Het basistarief stijgt in 2017 met €18 euro. Sommige inwoners vragen zicht af waarom de heffing stijgt. Immers, doordat we afval nu gescheiden inzamelen zou de heffing volgens hen juist moeten dalen.

Avri legt op haar eigen website uit:

“Belangrijke oorzaken voor de verhoging van de afvalstoffenheffing zijn de dalende opbrengsten voor grondstoffen, een stijging van het bedrag dat de provincie vraagt voor de overdracht van de oude stortplaats en de door de CAO opgelegde loonstijgingen. Het bestuur zet ook dit jaar een deel van de reserve van Avri in om de stijging te beperken. Het deel dat hiervoor wordt ingezet is kleiner dan vorig jaar en wordt in de toekomst verder afgebouwd.

De afvalstoffenheffing is in de afgelopen jaren met bijna €100 gedaald door het goede afvalscheidingsgedrag van inwoners, door bedrijfsefficiency en door het afbouwen van reserves van Avri. Sinds vorig jaar is er sprake van een stijging. Naar verwachting zal de stijging zich in mindere mate voortzetten in komende jaren. Ook in 2017 is landelijk gezien het tarief in Rivierenland nog steeds erg laag.”

Heeft u vragen over de afvalstoffenheffing? Die kunt u stellen aan Belastingsamenwerking Rivierenland via t. (0344) 704704 of bij het klantcontactcentrum van Avri via t. (0345) 58 53 53.

Snel naar

Gemeente Buren

De Wetering 1
4021 VZ Maurik 
Tel.: 14 0344 (info over tel.nr)