Spring naar content

Afval

Portefeuillehouder:

J.P. Neven

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van afval en zwerfafval.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI) geeft invulling aan de afvalzorgplicht in de gemeenten in de regio Rivierenland. Avri:

  • verzorgt de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen;
  • ontwikkelt het gemeentelijke afvalstoffenbeleid;
  • handhaaft de afvalstoffenverordening;
  • verzorgt de voorlichting over afval.

Bij het inzamelen van grondstoffen staat hergebruik voorop. De afspraken met Avri zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, het beleid is vastgelegd in het afvalbeleidsplan.

Waar geven we het geld aan uit?

Het geld dat de gemeente ontvangt vanuit de afvalstoffenheffing maken wij (bijna) volledig over naar Avri. Daarmee zorgt Avri voor de verwerking van al het Burense afval.