Spring naar content

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Portefeuillehouder:

P.A.J.M van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente Buren. Jaarlijks krijgen we rond de 30 miljoen euro uitgekeerd vanuit het Rijk. Daarmee bekostigen we een groot deel van de activiteiten die we opnemen in de begroting.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee. De gemeente moet dit taakveld hebben en voert de volgende werkzaamheden uit binnen dit taakveld:

Het Rijk baseert de algemene uitkering voor het gemeentefonds op zo’n 60 maatstaven. Deze maatstaven zijn onder meer het aantal kernen, het aantal inwoners en het aantal bijstandsgerechtigden.

Het Rijk stuurt de gemeente drie keer per jaar een brief (ook wel circulaire genoemd) met daarin de laatste verwachtingen voor de uitkeringen die de gemeente ontvangt. We berekenen dan wat dat voor gemeente Buren betekent. Dat doen we met een speciaal softwareprogramma. Daarmee kunnen we specifieker de inkomsten ramen die we verwachten uit de algemene uitkering en overige uitkeringen.

Deze wijzigingen verwerken we onder meer bij de Kadernota en waar mogelijk in de 2-maandsrapportages.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Het beheren van de algemene uitkering kost, behalve een vergoeding voor het softwarepakket en de ambtelijke uren, geen geld. De geraamde inkomsten zijn noodzakelijk om de begroting te voeden met voldoende middelen.

Waar geven we het geld aan uit?

Niet van toepassing.