Spring naar content

Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder:

K.A. Maier

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

We zijn niet wettelijk verplicht gebouwen of gronden in bezit te hebben. Maar als dat wel zo is, moeten we -net als andere eigenaren van gebouwen en gronden- voldoen aan bepaalde voorwaarden. Denk daarbij aan wetten rondom de veiligheid van gebouwen en het gebruik van het gebouw of de grond. Als derden het gebouw of de grond huren, pachten of gebruiken dan moeten we dit goed regelen in contracten.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

We hebben meer onroerende zaken in bezit dan wettelijk verplicht is, zoals een aantal woningen, Rijksmonumenten, landbouwgronden, etc. De afgelopen jaren is de hoeveelheid gebouwen en gronden afgenomen. In de paragraaf kapitaalgoederen is een overzicht opgenomen van de mutaties en de aantallen van de panden waar we eigenaar van zijn.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Het cluster vastgoed regelt het gebruik van eigendommen in privaatrechtelijke overeenkomsten, zoals erfpacht-, pacht-, huur- en bruikleencontracten. Ook zorgt het cluster vastgoed voor het onderhoud en het beheer van onze gebouwen en gronden.

Waar geven we het geld aan uit?

Voor dit taakveld maken we kosten voor het onderhoud en beheer van gebouwen en het beheer van de gronden. De onderhoudskosten van de gebouwen worden geraamd met behulp van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Voor de onderhoudsuitgaven is een voorziening gevormd.