Spring naar content

Belastingen overig

Portefeuillehouder:

P.A.J.M van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

e gemeente mag zelf bepalen welke lokale belastingen ze wil opleggen (buiten de onroerende zaak belasting (OZB), die is verplicht). Denk aan belasting op honden, forensen, parkeren, reclame en precario. De gemeente Buren heeft gekozen voor hondenbelasting en precariobelasting.

Bij de uitvoering van de hondenbelasting moeten we ons houden aan wettelijke voorschriften.

Hetzelfde geldt voor de precariobelasting. De gemeente Buren heft belasting op buizen, kabels, draden of leidingen die in gemeentegrond liggen. De minister heeft in 2016 besloten deze vorm van precariobelasting binnen 10 jaar af te schaffen. Het tarief dat de gemeente in 2016 hanteerde, mag niet meer verder stijgen. Hierin zijn we verplicht om de wet te volgen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Ja. Honden- en precariobelasting zijn niet wettelijk verplicht.

We heffen deze belastingen, omdat we geld nodig hebben voor onze dienstverlening en bijvoorbeeld het onderhoud van wegen, groen en maatschappelijke voorzieningen.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeente Buren legt de aanslagen hondenbelasting en precariobelasting zelf op. De aanslag hondenbelasting is gebaseerd op het aantal honden dat iemand heeft. Als u in de loop van het jaar een hond krijgt, ontvangt u over een gedeelte van het jaar een aanslag en niet over het gehele jaar.

De gemeente controleert de gegevens via een jaarlijkse steekproef aan de hand van huisbezoeken. Voor deze controles huren we tijdelijk iemand in.

De aanslag precariobelasting is gebaseerd op het aantal strekkende meters buizen, kabels, draden of leidingen dat in gemeentegrond ligt. Een voorbeeld hiervan is gasleiding die in gemeentegrond ligt. De precariobelasting moet betaald worden door de eigenaar / netbeheerder van de leidingen. In Buren is dat meestal Liander.

Waar geven we het geld aan uit?

De uitvoeringskosten zijn heel beperkt. We hebben specifieke software voor het bijhouden van de administratie, die ook gebruikt wordt voor de overige belastingen zoals OZB. Daarnaast huren we iemand in voor de hondencontroles. Wilt u weten hoeveel geld er dit jaar precies in dit taakveld omgaat? Dat staat in de begroting.