Spring naar content

Bestuur

Portefeuillehouder:

J.P. Neven

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Het bestuur van de gemeente bestaat uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de burgemeester. Zij hebben ieder hun taken en bevoegdheden.

De gemeenteraad

De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken: kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiging.

Kaders: de raad bepaalt op hoofdlijnen hoe en binnen welke grenzen de gemeente wordt bestuurd. In de praktijk betekent dit dat de raad het college kan vragen of opdracht kan geven een onderwerp aan te pakken en met een voorstel te komen richting raad. Natuurlijk kan het college van B&W daarvoor ook zelf het initiatief nemen.

Controle: De gemeenteraad controleert of het college van B&W en de burgemeester de stad/kernen goed besturen en zich houden aan de opdrachten van de raad en de juridische en financiële grenzen die de raad daarbij heeft gesteld.

Volksvertegenwoordiging: De inwoners van de gemeente kiezen om de vier jaar hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Het vertegenwoordigen van de inwoners is de belangrijkste taak van de raad en is in feite ook het bestaansrecht van de raad. Om dat goed te kunnen doen is direct contact met u als inwoner nodig. Om te weten wat er leeft. Daarom zoekt de gemeenteraad manieren om met mensen te praten en te zien wat iedereen bezighoudt. Door het voeren van gesprekken met wijk- en dorpsraden, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven én met het bezoeken van wijken en kernen, probeert de raad dit in te vullen.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W)

Het College van B&W is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad controleert het college en zet de grote lijnen uit. Het college voert deze besluiten samen met hun ambtenaren uit.

Burgemeester

De burgemeester heeft eigen taken en bevoegdheden. Hij is voorzitter van de gemeenteraad.
De burgemeester is ook voorzitter en lid van het college van B&W. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken (‘de Kroon’), op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad, voor een periode van 6 jaar.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Het gaat vooral om het voorbereiden en uitvoeren van besluitvorming. Bestuur en politieke partijen vullen dit samen met de inwoners in. Daarbij gaat het ook over niet wettelijk verplichte taken.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeentelijke organisatie bereidt voorstellen voor het college van B&W, de burgemeester en de gemeenteraad voor. Het bestuurssecretariaat ondersteunt het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad wordt ondersteunt door de griffie. De gemeenteraad kan ook zelf voorstellen inbrengen. De griffie heeft als ondersteuning van de raad een belangrijke rol bij bijvoorbeeld het opstellen van voorstellen.

Waar geven we het geld aan uit?

In dit taakveld is een aantal taken (kosten) onderbracht ter ondersteuning van het bestuur. Zoals kosten voor externe adviezen aan het bestuur, representatiekosten voor het college en de burgemeester (bijvoorbeeld onderscheidingen en 50-jarige huwelijken) en de jaarlijkse bijdrage aan de regio Rivierenland voor ondersteuning van bestuurlijke overleggen.

Links

Gerelateerde onderwerpen