Spring naar content

Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder:

K.A. Maier

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Een sterke lokale economie is van groot belang voor de gemeente Buren. We willen een sterk ondernemersklimaat: open staan voor nieuwe ideeën en (maatschappelijk) ondernemerschap. Daarom werken we voortdurend aan de ontwikkeling van de lokale economie en de werkgelegenheid.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Ja, alle inzet voor economische ontwikkeling is meer dan wettelijk verplicht. We voeren uit wat er in de economische paragraaf van het Coalitieakkoord 2018-2022 staat.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

We versterken de lokale economie en werkgelegenheid in de gemeente Buren, o.a. door de verkoop van bedrijfskavels op bedrijventerrein Doejenburg II.

Bij de Herijking (2018/2020) van het Regionale Programma Bedrijfsterreinen maximaal inzetten om alsnog de 6 ha “on hold” (uit de verkoop is genomen) op Doejenburg II te mogen verkopen.

Digitale infrastructuur: snel internet in het buitengebied.

Structureel overleg tussen ondernemers, gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders over de gezamenlijke economische agenda.

Het creëren van een duidelijk en herkenbaar gemeentelijk contactpunt als visitekaartje van de gemeente.

Ondernemers krijgen de ruimte om zelf te bepalen wanneer de winkel het beste open kan zijn om de klanten goed te bedienen.

De regio Rivierenland heeft drie speerpunten van beleid: Economie & Logistiek,  Agribusiness en Recreatie & Toerisme. Dat sluit aan bij de gemeentelijke visie op lokale economie. De werkzaamheden worden verricht door de medewerker economische zaken, in samenwerking met burgers,  regio Rivierenland en diverse belangenorganisaties.

De gemeente ondersteunt initiatieven in haar verbindende en faciliterende rol en in samenhang met de regionale ontwikkelingen.

Het buitengebied ontwikkelt zich in snel tempo. Enerzijds is er sprake van schaalvergroting van bestaande bedrijven, anderzijds vermindert in snel tempo het aantal agrarische bedrijven. De ontwikkelingen in het buitengebied moeten blijvend worden gevolgd en de VAB-regeling hierop afgestemd.

Waar geven we het geld aan uit?

We ondersteunen lokale economische initiatieven, dragen bij aan ondernemersverenigingen, het Business Event Buren en het Fruitpact.

Sinds 2017 bestaat het Regionaal Investeringsfonds (RIF) waar we jaarlijks € 3,- per inwoner voor afdragen.