Spring naar content

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder:

K.A. Maier

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. Denk daarbij aan de ontwikkeling en het onderhoud van bedrijfslocaties zoals bedrijventerreinen en de ontwikkeling van bedrijfspanden en winkelgebieden. Gemeenten zijn niet verplicht om locaties te ontwikkelen voor bedrijven, maar doen dit vaak wel voor de stimulering van de economie en bedrijvigheid in de gemeente.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Op dit moment heeft de gemeente Buren één bedrijventerrein in ontwikkeling. Dat is het bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik. De gemeente spant zich in om circa zes hectare te verkopen in de periode tot en met 2020.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

We promoten het bedrijventerrein en hebben contacten daarvoor binnen en buiten de gemeente.

Waar geven we het geld aan uit?

Ambtelijke uren en maximaal € 40.000,-  aan maatregelen om de verkoop te stimuleren.