Spring naar content

Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Ze is verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning voor volwassenen. Bijzonder onderdeel is de zogenoemde ‘geëscaleerde zorg’. Hieronder vallen verschillende vormen van tijdelijke opvang voor volwassenen:

  • maatschappelijke opvang voor mensen met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving
  • opvang voor dak- en thuislozen
  • inloop voor mensen met GGZ-problemen
  • opvang bij (dreigend) huiselijk geweld
  • beschermd wonen voor mensen met psychische of psychosociale problemen
  • vrouwenopvang

Alle gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het aanbieden van deze vormen van opvang en beschermd wonen. De Wmo verplicht colleges met elkaar samen te werken. De centrumgemeente (Nijmegen) voert daarom de taken voor opvang en beschermd wonen uit.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeente Nijmegen voert als centrumgemeente de taken voor opvang en beschermd wonen uit en is verantwoordelijk voor de inzet van de budgetten.

De GGD Gelderland-Zuid voert in opdracht van Nijmegen een aantal taken uit in de toegang tot opvang en beschermd wonen. Medewerkers van de GGD doen het onderzoek en voeren de eerste gesprekken als mensen een indicatie voor beschermd wonen aanvragen.

De gemeente Buren heeft op dit moment (nog) geen taken. Dat gaat in de komende jaren veranderen. Vanaf 2020 worden alle individuele gemeenten zelf verantwoordelijk voor (de uitvoering van) Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang. We hebben daarmee een helder doel voor ogen. In de toekomst blijven ook mensen met GGZ-problemen zoveel mogelijk zelfstandig wonen. We proberen de instroom in voorzieningen te voorkomen, door zorg dichtbij huis te organiseren. Met die ondersteuning aan huis leiden ook mensen met GGZ-problemen een zo normaal mogelijk leven. Ze verblijven in de toekomst zo weinig en zo kort mogelijk in een instelling.

Waar geven we het geld aan uit?

Centrumgemeente Nijmegen voert de regie en krijgt geld van het Rijk om de taken op het gebied van opvang en beschermd wonen uit te voeren.

Vanaf 2020 gaan de verantwoordelijkheden en ook de budgetten verschuiven van de centrumgemeente naar de individuele gemeenten. In 2022 zijn deze budgetten naar verwachting volledig overgeheveld. Tot die tijd bereiden we ons voor op onze nieuwe taken en verantwoordelijkheden.