Spring naar content

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder:

J.P. Neven

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Wanneer de gemeente op eigen grond bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk wil ontwikkelen, dan maken we daarvoor een grondexploitatie. Dat is een financiële begroting waarin we alles bijhouden wat er met het stuk grond gebeurt:

  • de aankoop ervan;
  • de kosten voor het bouw- en woonrijp maken ervan;
  • de inrichting van het openbaar gebied (bijv. wegen en groen);
  • en uiteindelijk de verkoop van de grond.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

De gemeente heeft een aantal ontwikkellocaties voor woningbouw die zij voor eigen rekening en risico ontwikkelt. De gemeente heeft Teisterbant in Kerk-Avezaath als mogelijke ontwikkellocatie in eigendom.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

We maken een stedenbouwkundige opzet met bijbehorend woningbouwprogramma en ruimtelijke kwaliteitseisen. We leggen dit vast in een bestemmingsplan. De grondexploitatie betreft het bouw- en woonrijp maken. Tijdens de ontwikkeling houden we toezicht.

Waar geven we het geld aan uit?

Het geld in dit taakveld gebruiken we bijvoorbeeld bij nieuwbouwplannen voor het maken van een stedenbouwkundig plan of de inrichting van de openbare ruimte.

Links

Gerelateerde onderwerpen