Spring naar content

Inkomensregelingen

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente helpt inwoners om aan het werk te gaan. Ook ondersteunt de gemeente (startende) ondernemers. Lukt dit niet? Dan zorgt de gemeente voor een bijstandsuitkering of een bedrijfskrediet.

De bijstandsuitkering is voor mensen die (tijdelijk) niet genoeg geld hebben om van te leven en ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Daarbij staat centraal dat die mensen zelf verantwoordelijk zijn om er alles aan te doen om weer zelf in hun bestaan te kunnen voorzien.

Daarnaast kunnen inwoners die (tijdelijk) afhankelijk zijn van een laag inkomen, extra geld krijgen voor bijzondere- en noodzakelijke kosten.

Wat de gemeente precies moet doen staat beschreven in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en het Minimabeleid.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Ja. Gemeente Buren wil niet dat inwoners met een laag inkomen en hun kinderen in een sociaal isolement komen. Zij komen daarom in aanmerking voor geld om mee te doen aan sociale-, culturele- en sportactiviteiten. Dit is geregeld in de Verordening participatieregeling minima gemeente Buren.

Daarnaast investeert Buren in gelijke kansen voor alle kinderen. Buren geeft daarvoor subsidie(s) aan het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De inkomensregelingen worden uitgevoerd door medewerkers van het Sociaal Domein. Deze medewerkers stimuleren en begeleiden inwoners op weg naar de arbeidsmarkt en zelfredzaamheid. Ook stellen zij het recht op uitkeringen vast, ze controleren, leggen verplichtingen op, handhaven, verstrekken uitkeringen en geven informatie.

Waar geven we het geld aan uit?

De gemeente krijgt geld van het Rijk om de inkomensregelingen uit te voeren. De gemeente mag geen uitkeringen weigeren als het gekregen budget op is. In dat geval moet de gemeente zelf zorgen voor geld.