Spring naar content

Kostentoerekening

Portefeuillehouder:

P.A.J.M van den Hurk

Wat is het?

De gemeente maakt kosten om haar taken uit te voeren. Die kosten zijn divers. Zo hebben we een kantoor waarin we zelf werken en inwoners ontvangen, gebruiken we ICT om het werk te ondersteunen en is er personeel om de taken uit te voeren.

Kostentoerekening is het systeem waarmee we alle kosten voor die zaken verdelen over de verschillende producten en diensten van de gemeente. Voorbeelden zijn de heffing voor de riolering, de leges voor bouwvergunningen en de leges voor begraafrechten. Maar ook aan de taakvelden rekenen we kosten toe, voor de ambtelijke inzet die we leveren om de doelstellingen van die taakvelden te realiseren.

Waar is het voor?

Een goed systeem van kostentoerekening zorgt ervoor dat we per product of activiteit van de gemeente in beeld hebben wat de kosten zijn en hoe deze kosten zich verhouden tot eventuele opbrengsten.

Dit is nodig want?

Kostentoerekening is om drie redenen noodzakelijk. Allereerst willen we een eerlijke prijs in rekening brengen voor het werk wat we doen. Hierbij onderscheiden we de meer collectieve producten (zoals de riolering) en hele specifieke individuele producten (zoals een bouwvergunning). De kosten die we daar aan toerekenen moeten transparant zijn en helder uit te leggen.

Daarnaast mag de gemeente maximaal kostendekkend opereren. We mogen op een product geen winst maken. Dat betekent dat we per product in beeld moeten hebben hoe de kosten zich verhouden tot de opbrengsten.

De derde reden is dat het voor een realistisch beeld wat een beleids- of taakveld kost, noodzakelijk is om de kosten van de ambtelijke inzet te verwerken. Dat kan door middel van een systeem van kostentoerekening.

Hoe werkt het?

Als we de begroting gaan opstellen, gaan we ook de verschillende kosten toerekenen. Daarvoor maken we per taakveld en soms zelfs per product een raming van de te maken arbeidsuren en andere noodzakelijke budgetten. Deze kosten rekenen we rechtstreeks toe aan de taakvelden. Dat zijn de zogenaamde directe kosten. Indirecte kosten bestaan in Buren uit de overhead.

Gerelateerde onderwerpen