Spring naar content

Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente moet de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoeren. De overheid vindt het belangrijk dat inwoners zelfredzaam zijn. Ook vindt zij het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Als dat lastig is, heeft de gemeente de taak hierbij te ondersteunen. Dit moet zoveel mogelijk gebeuren in de eigen leefomgeving.

De ondersteuning vanuit de gemeente is maatwerk. We kijken per persoon wat passend is. Denk hierbij aan een training sociale vaardigheid, de inzet van huishoudelijke hulp, hulp bij de administratie, begeleiding thuis, dagopvang voor dementerende ouderen of mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook een tijdelijke plek als het niet mogelijk is om thuis te zijn.

De gemeente moet ook de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uitvoeren. Dit is een wet die de gemeente verplicht mensen hulp te bieden bij financiële problemen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning is geregeld dat de gemeente een beleidsplan maakt. In dit beleidsplan staat welke doelen de gemeente voor die periode stelt. In Buren is er een beleidsplan 2017-2020 vastgesteld. Ieder jaar schrijven we een jaarplan, waarin we dieper ingaan op de activiteiten voor dat betreffende jaar.

Ook voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maken we een beleidsplan waarin we beschrijven wat we doen om mensen met financiële problemen te ondersteunen.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeente Buren heeft een gebiedsteam Stib. Binnen Stib werken onder andere medewerkers Wmo. Deze medewerkers gaan bij een vraag in gesprek met diegene die de vraag heeft. Indien gewenst kan hierbij iemand aansluiten die de vrager ondersteunt. Samen wordt er gekeken wat er speelt en wat een passende oplossing kan zijn. Als er ondersteuning nodig is, dan regelt Stib die.

De gemeente voert deze ondersteuning niet zelf uit. Zij heeft deze hulp ingekocht. Dat wil zeggen dat de gemeente afspraken heeft gemaakt en anderen betaalt om deze hulp te bieden. De gemeente kan deze hulp regelen of de inwoner kiest voor een persoonsgebonden budget (PGB). Bij een PGB ontvangt de inwoner geld. Hij/zij koopt hiermee de zorg zelf in. Als de gemeente het regelt, dan kiest de inwoner een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. De gemeente zorgt er dan voor dat de zorg start.

De gemeente heeft ook schuldhulpverleners in dienst. Zij zorgen ervoor dat mensen met schulden geholpen worden. Soms is het niet mogelijk om de schulden volledig op te lossen. Dan kijken de schuldhulpverleners wat er moet gebeuren om de situatie niet erger te laten worden.

Waar geven we het geld aan uit?

De gemeente krijgt geld van de rijksoverheid om de Wmo uit te voeren. De gemeente mag geen maatwerkvoorziening weigeren als het gekregen geld op is. Dan moet de gemeente zelf zorgen voor geld. Voor bijna alle ondersteuning moet de inwoner een eigen bijdrage betalen. De hoogte hangt af van het inkomen en vermogen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK geeft vervolgens het ontvangen bedrag weer terug aan de gemeente.

De gemeente krijgt ook geld om schuldhulpverlening uit te voeren. Inwoners die gebruik maken van schuldhulpverlening betalen geen eigen bijdrage.