Spring naar content

Milieubeheer

Portefeuillehouder:

J.P. Neven

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

  • Lucht- en bodemkwaliteit;
  • Geluidhinder;
  • Ongediertebestrijding;
  • Energie-opwek;
  • Energiebesparing;
  • Klimaat adaptieve stad
  • Voorbeeldfunctie gemeente.

De beleidstaken voor milieu liggen bij de gemeente. De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving erop liggen bij de Omgevingsdienst Rivierenland.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Ja. In het Milieujaarprogramma staan de activiteiten van de gemeente op het gebied van milieu en duurzaamheid opgesomd. De gemeente Buren geeft bijvoorbeeld energielessen aan basisscholen.

Verder ondersteunt de gemeente de actie Buurtjutters. Daarbij houden verenigingen ‘hun’ deel van het buitengebied vrij van zwerfafval.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Via informatieavonden betrekken wij inwoners bij de uitdagingen van deze tijd. Deze uitdagingen liggen op het gebied van energie, klimaatadaptatie en het invullen van de voorbeeldfunctie van de gemeente. We pakken dit thema breed op.

Waar geven we het geld aan uit?

In het kader van bestemmingsplanprocedures verhalen we kosten op initiatiefnemers. Gemeentelijke ontwikkelingen bekostigen we uit de grondexploitaties.

De acties die voortvloeien uit het thema klimaat en duurzaamheid brengen we in 2019 in beeld. Voor het opstarten van activiteiten reserveerden we een bedrag in de begroting.