Spring naar content

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder:

J.P. Neven

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De wettelijke taak van een gemeente voor onderwijs bestaat uit:

 • De gemeente zorgt voor voldoende openbaar onderwijs binnen de gemeente;
 • De gemeente voert de leerplichtwet uit om schooluitval te voorkomen;
 • De gemeente heeft een bestuurlijke rol bij Passend Onderwijs. In deze wet is geregeld dat leerlingen die het nodig hebben extra begeleiding krijgen;
 • De gemeente regelt het vervoer voor leerlingen die elders Passend Onderwijs krijgen;
 • De gemeente pakt onderwijsachterstanden aan bij peuters;
 • De gemeente biedt onderwijs voor volwassenen aan.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Lokaal pakken we nog extra op:

 • De gemeente overlegt met de drie schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties over de Lokale Educatieve Agenda (LEA);
 • De gemeente zorgt voor de inzet van combinatiefuncties voor sportactiviteiten op alle basisscholen;
 • De gemeente voert de regie bij de ontwikkeling van de uitvoeringsprogramma’s voor de thema’s Veilig, Gezond en Kansrijk. Ze werkt hierbij samen met de kernpartners (onderwijs en kinderopvang) en de ketenpartners (zorg, sport, welzijn en cultuur);
 • De gemeente pakt de laaggeletterdheid aan;
 • De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een afdeling van een school voor Voortgezet Onderwijs te starten in Maurik.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

 • De gemeente overlegt met de schoolbesturen over het onderwijsbeleid  in de LEA. Gemeente en schoolbesturen organiseren samen projecten, met name over zorg rondom het kind;
 • De taak leerplichtwet wordt voor ons uitgevoerd door de regio Rivierenland;
 • De gemeente neemt deel aan het bestuurlijk overleg Passend Onderwijs;
 • De gemeente verbetert de samenwerking tussen zorg en onderwijs;
 • De gemeente verzorgt het leerlingenvervoer voor kinderen die gebruik maken van speciaal onderwijs;
 • De gemeente initieert het overleg tussen de kern- en ketenpartners over de ontwikkeling van de uitvoeringsprogramma’s voor kinderen;
 • De gemeente ontwikkelt samen de drie schoolbesturen een nieuw Integraal Huisvestigingsplan Onderwijs 2018-2033;
 • De gemeente ontwikkelt voor de aanpak Laaggeletterdheid de campagne AppelPeerKers;
 • De gemeente ontwikkelde met ROC, Welzijn en Stichting Lezen & Schrijven vier leerpunten waar inwoners met leervragen op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en de digitale wereld terecht kunnen. De leerpunten ontwikkelen zich als ontmoetingsplaatsen voor inwoners;
 • ROC Rivor heeft een lesaanbod op het gebied van taal, schrijven, rekenen. Ook geeft ze computerlessen;
 • De gemeente ontwikkelt samen met kinderopvang en scholen het nieuwe onderwijsachterstandbeleid voor peuters en kleuters.

Waar geven we het geld aan uit?

Met de ontwikkeling van het Integraal Huisvestigingsplan Onderwijs 2018-2033 maken de gemeente en de schoolbesturen meerjarenafspraken over het investeren in de onderwijsgebouwen.