Spring naar content

Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder:

K.A. Maier

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Artikel 91 van de Wet op het primair onderwijs verplicht ons te zorgen voor huisvesting van de basisscholen in de gemeente. Voor de periode 2016 – 2025 maken we afspraken met de drie schoolbesturen over onderwijshuisvesting. Dit wordt vastgelegd in een Integraal Huisvestingsplan 2019 – 2034.

We zijn verder verplicht gym-onderwijs te faciliteren. Voor de gymzalen geldt dat we zowel eigenaar zijn van de grond als van de opstal. Het beheer en onderhoud van de gymzalen komt voor onze rekening.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

We zijn samen met de betrokken schoolbesturen vertegenwoordigd in de beheerstichting van de brede school in Maurik. Dit omdat in het gebouw ook andere gebruikers zijn gehuisvest dan alleen de basisscholen.

De gymzalen worden onderhouden volgens het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Het juridische eigendom van de schoolgebouwen en daarmee het beheer ervan hebben we overgedragen aan de schoolbesturen. We blijven wel economisch eigenaar.

We onderhouden de gymzalen. Ook de vervanging van materialen is daar onderdeel van. Het beheer van enkele gymzalen wordt gedaan door dorpshuisverenigingen-/stichtingen.

Waar geven we het geld aan uit?

Vanaf 2015 krijgen we geen bijdrage meer in het gemeentefonds voor het onderhoud van schoolgebouwen. Als een schoolbestuur een aanvraag voor (vervangende) nieuwbouw doet, beoordelen we op dat moment de bekostiging.

Het onderhoud van de gymzalen is opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma.