Spring naar content

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Portefeuillehouder:

K.A. Maier

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Openbaar groen
De gemeente is wettelijk verplicht de leefomgeving veilig te onderhouden. De wet schrijft niet voor hoe de gemeente het groen moet onderhouden. De gemeenteraad bepaalt het niveau van onderhoud.
We benaderen dat op een integrale manier waar ook het groenonderhoud bij hoort. De gemeente heeft beleidsvrijheid met betrekking tot het kwaliteitsniveau van het onderhoud. Als eigenaar van bomen heeft de gemeente een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid.

Aanleg en onderhoud van openbaar water (niet zijnde grote/ doorgaande watergangen)
We zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de sloten, die eigendom zijn van de gemeente, op diepte blijven en niet dichtgroeien.

Speel- en recreatievoorzieningen
Voor de recreatievoorzieningen geldt dat minimaal de veiligheid gewaarborgd moet zijn.

Natuur en landschap
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Bij het beoordelen van ruimtelijke ingrepen, via de omgevingsvergunning, wordt o.a. getoetst aan deze wet.

Een gemeente is bij ruimtelijke ontwikkelingen verplicht om rekening te houden met cultureel erfgoed en landschappelijke waarden (5e nota ruimtelijke ordening, landschapsbehoud). Ongeveer 75% van het grondgebied van Buren is aangemerkt als Nationaal Landschap Rivierenland. Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Openbaar groen
Ja, het onderhoud vindt plaats op basis van een beeldbestek, hierin spreken we af hoe de openbare ruimte eruit moet zien. In dit document zijn de gewenste kwaliteitsniveaus vastgelegd zoals A+ voor begraafplaatsen, tot en met C voor het buitengebied. Hierin is ook aandacht besteed aan beschermende dorps- en stadsgezichten. De gemeente is verplicht om ervoor zorg te dragen dat de kernkwaliteiten overeind blijven.

Natuur en Landschap
Ja, inspanningen van de gemeente Buren zijn ook gericht op ontwikkeling, versterking, communicatie, en procesbegeleiding. Landschap en natuur staan voortdurend onder druk door diverse ontwikkelingen, en daardoor zijn deze inspanningen meer dan nodig om de kwaliteit van natuur en landschap voor de langere termijn te waarborgen.

Aanleg en onderhoud van openbaar water (niet zijnde grote/doorgaande watergangen)
Nee, de gemeente beheert de watergangen overal op het (wettelijk) basisniveau.

Speel- en recreatievoorzieningen
Nee, m.b.t. speelvoorzieningen. Hiervoor voeren we alleen de inspecties van de speeltoestellen uit.
Ja, m.b.t. de klompenpaden. Daarnaast worden diverse andere wandelroutes met bijbehorende voorzieningen in stand gehouden.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Openbaar groen
Het fysieke beheer en onderhoud is uitbesteed aan aannemers en de Gemeenschappelijke Regeling Avri Geldermalsen. De kwaliteit van het beheer wordt gecontroleerd door de gemeente.

Speel- en recreatievoorzieningen
De gemeente maakt afspraken met speeltuinverenigingen over inrichting, gebruik en beheer van speelterreinen. De gemeente plaatst en onderhoudt geen toestellen, daar zijn de verenigingen verantwoordelijk voor. De gemeente verzorgt de jaarlijkse inspecties van de speeltoestellen.

Het beheer en onderhoud van recreatieve routes en bijbehorende voorzieningen zijn grotendeels uitbesteed aan RBT, Uiterwaarde, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, klompenpadenwerkgroepen en grondeigenaren.

Natuur en Landschap
Het grootste deel van het grondgebied is niet in eigendom van de gemeente, maar van agrariƫrs, particulieren, natuurbeherende instanties en anderen. De gemeente heeft directe invloed op de kwaliteit van het landschap door de inrichting en het beheer van de openbare ruimte in het buitengebied, met name waar het gaat om watergangen, bermen, wegen en boomstructuren. Daarmee is de inrichting en het beheer van groen, natuur en landschap altijd een samenwerking met andere partijen.

  • Uitvoering van het projectenprogramma in het kader van Regeling Landschap (met en voor inwoners en grondeigenaren: beplantingsprojecten, biodiversiteitsprojecten, procesbegeleiding, cursussen en trainingen)
  • Toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen op landschap en natuur (deels ODR, deels in de gemeentelijke organisatie)
  • Beleidsontwikkeling: opstellen, uitvoering, evaluatie, actualiseren van natuur en landschapsbeleid.
  • Het fysieke beheer en onderhoud aan bermen en bomen in het landschap is uitbesteed aan Avri Geldermalsen (zie hieronder)

Aanleg en onderhoud van openbaar water (niet zijnde grote/doorgaande watergangen)
Het maaien van slootbodems en -kanten is uitbesteed aan Avri Geldermalsen. Het beheer gebeurt eenmaal per jaar. In incidentele gevallen wordt de frequentie aangepast.

Waar geven we het geld aan uit?

Het grootste deel van het budget in dit taakveld wordt besteed aan het groenonderhoud van de openbare ruimte.

Daarnaast besteden we in 2019 geld aan de volgende onderwerpen:

  • Essentaksterfte: kap en herplant
  • Evaluatie speelbeleid
  • IBOR actualisatie integraal beleid openbare ruimte