Spring naar content

Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder:

J.A. de Boer MSc

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

 1. De regierol oppakken bij het ontwikkelen en implementeren van integraal veiligheidsbeleid.
 2. Voorkomen van inbreuken op openbare orde, leefbaarheid en veiligheid.
 3. Verbeteren van de sociale veiligheid en leefbaarheid.
 4. Deelnemen aan de veiligheidsregio op het gebied van fysieke veiligheid.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

De gemeente:

 1. Betrekt verschillende partijen bij het veiligheidsbeleid en de uit te voeren maatregelen. Denk hierbij niet alleen aan politie, maar ook welzijnswerk en signaleringsgroepen van inwoners.
 2. Neemt deel aan het Veiligheidshuis waar gemeentelijke en regionale instellingen samenwerken aan het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Ook verzorgt het Veiligheidshuis het vangnet voor de reclassering van ex- gedetineerden.
 3. Neemt deel aan het regionaal informatie en expertisecentrum (RIEC) voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 4. De gemeenten werken regionaal samen in een intergemeentelijk projectteam om de informatiepositie op veiligheidsgebied te verbeteren.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

 1. Gebruik maken van de kracht van de burger, versterken en ondersteunen van burgerinitiatieven in de kernen.
 2. Kerngericht ondersteunen bij toepassing van (pre)mediation tussen burgers (gemeente, zorgpartners en politie).
 3. Preventieactiviteiten op het gebied van woninginbraken (met de politie).
 4. Opstellen van een Integraal Veiligheidsplan.
 5. Speerpunten uit het Integraal Veiligheidsplan vertalen naar een jaarlijks uitvoeringsplan veiligheid.
 6. Deelnemen aan het netwerk leefbaarheid (gemeente, politie, woningcorporaties, zorgpartners).
 7. Sterk maken voor veilige en gezonde huisvesting voor arbeidsmigranten.
 8. Uitvoering geven aan de vastgestelde agenda tegen ondermijnende criminaliteit.

Waar geven we het geld aan uit?

De gemeente heeft een groot aantal veiligheidsaspecten regionaal opgepakt. Hier betaalt de gemeente voor. Het gaat daarbij om deelname aan de Veiligheidsregio Gelderland – Zuid, RIEC, Veiligheidshuis. Inkomsten hiervoor komen uit het gemeentefonds van het rijk en belastingen.