Spring naar content

Overige baten en lasten

Portefeuillehouder:

P.A.J.M van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Dit is een wettelijk verplicht taakveld, waarop de gemeente bijhoudt welke overige baten (inkomsten) en lasten (uitgaven) zij heeft. Overige baten en lasten zijn het type lasten dat niet direct toegerekend kan worden aan één taakveld of waar nog een bestemming voor moet komen. Onder dit taakveld staan dus bijvoorbeeld stelposten (bijvoorbeeld een nog niet verwerkte bezuiniging) of de post onvoorzien.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee. De gemeente moet dit taakveld hebben en voert geen extra werkzaamheden uit binnen dit taakveld.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

We doen niets specifiek voor dit taakveld, behalve het ramen van een aantal specifieke budgetten en het verantwoorden van de daadwerkelijke ontwikkelingen op deze budgetten. Het is een financieel taakveld.

Waar geven we het geld aan uit?

De budgetten die we ramen op dit taakveld, zijn vooral bedoeld om mutaties gaandeweg het jaar op te vangen. We maken dus geen kosten voor dit taakveld, maar houden op dit taakveld verschillende budgetten bij en verdelen die indien nodig naar de specifieke taakvelden.

Links

Gerelateerde onderwerpen