Spring naar content

Reserves en voorzieningen

Portefeuillehouder:

P.A.J.M van den Hurk

Wat is het?

De reserves en voorzieningen zijn de financiële middelen die de gemeente om een bepaalde reden heeft gereserveerd. Deze middelen zijn direct beschikbaar om bepaalde zaken te kunnen financieren.

Waar is het voor?

Het is noodzakelijk om geld te reserveren voor een specifiek doel (reserves) of voor financiële verplichtingen waarvan je weet dat die zich in de toekomst gaan voordoen (voorzieningen).

Dit is nodig want?

Een inzicht in de reservepositie geeft aan hoe de gemeente er voor staat en of er nog middelen zijn voor eventuele investeringen. Een inzicht in de voorzieningen geeft aan hoeveel geld de gemeente moest reserveren voor bepaalde doeleinden.

Hoe werkt het?

Onder een voorziening ligt altijd een specifieke onderbouwing waarom die voorziening zo hoog is. Dat is bij een reserve niet noodzakelijk. Dan volstaat een globale raming maar moet wel de noodzaak voor het ‘instellen’ van de reserve goed beargumenteerd worden. Een uitzondering is het weerstandsvermogen. Dat is onderdeel van de algemene reserve en wordt jaarlijks opnieuw na een risico-inventarisatie vastgesteld.

De raad beslist over de hoogte  van te vormen reserves. De hoogte van voorzieningen zijn bepaald en onderbouwd door het college.

Gerelateerde onderwerpen