Spring naar content

Riolering

Portefeuillehouder:

P.A.J.M. van den Hurk

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeentelijke watertaken zijn vastgelegd in de Waterwet (2009). Het stedelijk waterbeheer draagt bij aan de volksgezondheid en leefbaarheid (droge voeten). De gemeente moet afvalwater, regenwater en grondwater doelmatig inzamelen en transporteren.  Het grootste deel van het systeem bestaat uit riolering. Het overige wordt ingevuld via de oppervlakte (greppels en sloten).

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Ja, bij afgelegen bebouwing is inzameling en transport van afvalwater (riolering) geen goede mogelijkheid. In die gevallen ontzorgt de gemeente de bewoners door ter plekke afvalwater te zuiveren.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

De gemeente beheert meerdere watersystemen, we houden die systemen duurzaam in stand. Elk systeem bestaat uit één of meerdere objecten, zoals: riolen, putten, kolken, pompgemalen, persleidingen, bergbezinkvoorzieningen, minizuiveringen, drainage, greppels en wadi’s.

De gemeente beheert de objecten planmatig, kwaliteit gestuurd. Dit doen we zelf. Hiervoor laten we inspecties door externen uitvoeren. Op basis van de inspectieresultaten maken we de vervangingsplanning en nemen we verbetermaatregelen op.

Het dagelijks onderhoud is onderdeel van de Dienstverleningsovereenkomst van Avri. Dit onderhoud bestaat uit:  het schoonhouden, oplossen van storingen en uitvoeren van kleine reparaties. Daarnaast laat Avri de kolken en de pompputten schoonmaken, dit wordt planmatig uitgevoerd . Ook het maaien van de waterbergingsvoorzieningen gebeurt met een vaste frequentie.

Waar geven we het geld aan uit?

De rioleringszorg  wordt volledig betaald uit de rioolheffing. Een groot deel van het bedrag gaat op aan afbetaling van de vroegere investeringen (kapitaallasten): circa 35%. Het planmatig onderhoud kost ongeveer 25%. Avri heeft voor haar taken ongeveer 15% nodig. We sparen voor toekomstige investeringen ongeveer 10%. De overige kosten zijn algemene kosten zoals personeel, bedrijfsvoering en onderzoek en analyse.