Spring naar content

Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouders:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente moet de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet 2015 uitvoeren. Daarmee draagt de gemeente bij aan de zorg, ondersteuning en redzaamheid die inwoners nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk in de samenleving mee te doen. In dit taakveld gaat het over de algemene voorzieningen, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Denk daarbij aan dorpshuizen en maatschappelijke accommodaties, ondersteuning van mantelzorger/vrijwilligers, informatie, hulp en advies, inburgering, inwonersparticipatie, dorpsorganisaties en leefbaarheidsinitiatieven, buurtbemiddeling en buurtpreventie, welzijnsactiviteiten waaronder jongerenwerk, collectief vervoer, speelruimte en omgevingsprojecten. Voor een aantal van deze onderwerpen geldt dat gemeenten verplicht zijn om deze taken uit te voeren, maar er is veel vrijheid hoe deze taken ingevuld worden.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

De gemeenteraad heeft een grote vrijheid bij de uitvoering van deze taken. De gemeente kiest steeds meer voor het probleemgericht en functioneel inzetten van middelen en menskracht om achterstanden en risico’s te voorkomen of te beperken. Bij de algemene voorzieningen zet de gemeente Buren bescheiden in op informele hulp, mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning en ontmoetingsmogelijkheden in dorpen. Buren valt in positieve zin op met een innovatiebudget, inzet van inwoners bij veiligheid en de investering voor ontwikkeling van het wijkteam Stib en diensten in het sociaal domein. We werken hierbij steeds meer kerngericht.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Door eerdere begrotingskeuzes is de ondersteuning aan verenigingen sterk teruggelopen. Het actualiseren van de infrastructuur van accommodaties is achtergebleven en wordt momenteel aangepakt. Welzijn Rivierstroom, Elk Welzijn, Mozaïek, Humanitas, GGD Gelderland-Zuid en Vluchtelingenwerk voeren welzijns- en begeleidingsopdrachten voor ons uit. We geven hierbij ruimte aan professionals. Enkele organisaties doen voor ons innovatieve projecten. Sommige algemene voorzieningen worden voor ons in Stib-verband door organisaties zoals STMR en MEE verzorgd. Op cruciale verbanden voert de gemeente zelf regie om samenwerking te bevorderen (jeugd, leefbaarheid, maatschappelijke ondersteuning, overleg met dorpen). Veel werk wordt gedaan, gecontracteerd of gesubsidieerd vanuit de teams (bijvoorbeeld voor het Programma voor de Leefomgeving of Zorg en veiligheid). We onderzoeken hoe we nog meer maatwerk kunnen leveren aan de kernen en hoe we participatie van inwoners beter kunnen vormgeven.

Waar geven we het geld aan uit?

Budgetten voor dit taakveld komen grotendeels uit de algemene uitkering gemeentefonds. De verantwoording is vooral horizontaal, dus in Buren bij de eigen gemeenteraad. Voor sommige algemene voorzieningen wordt de inkoop en contractering regionaal afgesproken. Voor sommige algemene voorzieningen worden eigen bijdragen van inwoners gevraagd in vorm van contributies of entreegeld. Vaak maakt dit onderdeel uit van de exploitatie van gecontracteerde of gesubsidieerde organisaties. Incidenteel verwerven we subsidies van de provincie of van sectorfondsen. Daarvoor is meestal gemeentelijke cofinanciering nodig.