Spring naar content

Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder:

J.P. Neven

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

Volgens de wegenwet en de gemeentewet moeten we wegen en bermen in de gemeente onderhouden (die niet in eigendom zijn van rijk of provincie). Ook staat er in de wet dat de wegen, bruggen, dijken, duikers (civiele kunstwerken) en openbare verlichting in goede staat moeten verkeren.

Volgens de Planwet Verkeer en Vervoer is de gemeente verplicht om een samenhangend verkeer- en vervoerbeleid te voeren. Bij de uitvoering van verkeersmaatregelen houden we rekening met landelijke richtlijnen (CROW).

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Nee, we onderhouden de openbare ruimte op het niveau basis. De gemeenteraad heeft het onderhoudsniveau vastgesteld voor de producten wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.

Wat we wel extra doen is investeren in educatie en voorlichting op het gebied van verkeersveiligheid. Gedragsbeïnvloeding is hierbij het speerpunt. We faciliteren en stimuleren middels (voorlichtings)projecten voor basisschool, peuterschool en het praktisch en theoretisch verkeersexamen.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

WWe maken het beleid en de uitvoeringsplannen zelf en houden toezicht op de uitvoeringswerkzaamheden. We voeren de regie op de uitbestede werkzaamheden. Educatie en voorlichting op het gebied van verkeersveiligheid stemmen we af met externe partijen. We informeren en faciliteren basisscholen.

Waar geven we het geld aan uit?

Een groot deel van het budget van wegen en civiele kunstwerken gaat naar de uitvoering van onderhoudswerk. Denk aan asfaltwerkzaamheden, straatwerk en onderhoud aan bermverhardingen.
Een klein deel van het budget voor verkeersveiligheid besteden we aan verkeersmaatregelen voor veilige schoolomgevingen (zoals snelheidsremmende maatregelen) en voor maatregelen om meldingen van aanwonenden te voorkomen. Het budget van openbare verlichting wordt besteed aan vervanging, onderhoudskosten en energie.