Spring naar content

Volksgezondheid

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

We voeren de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit. We doen ons best om gezondheidsproblemen te voorkomen. De GGD voert jaarlijks een onderzoek uit onder een deel van de Burense bevolking. Daarnaast hebben we een taak als het gaat om rampen en calamiteiten. Dan gaat het bijvoorbeeld om het geven van voorlichting en de opvang van slachtoffers. In de wet staat ook dat we iedere vier jaar een beleidsplan moeten maken. Het huidige beleidsplan loopt tot en met 2020. De jeugdgezondheidszorg is ook onderdeel van deze wet. Die wet schrijft nauwkeurig voor hoe vaak en op welke momenten een consultatiebureau of de GGD (op scholen) kinderen moet zien voor zaken als meten, wegen en inenten.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

Voor de algemene volksgezondheid schrijft de wet alleen voor dát de gemeente actief moet zijn. Daardoor is het lastig om aan te geven wát nu precies de wettelijke plicht is. Je zou kunnen zeggen dat een minimale inspanning wettelijk verplicht is. De inzet van de gemeente laat zich omschrijven met woorden als ‘sober’ en ‘doelmatig’.

Voor de jeugdgezondheidszorg schrijft de wet ook voor wát we precies moeten doen (en gedeeltelijk ook hoe we dat moeten doen). We doen op het gebied van de jeugdgezondheidszorg iets meer dan de wettelijke taak. In bepaalde gevallen komt de jeugdverpleegkundige een keer extra aan huis langs. Dit doen we omdat met een relatief kleine inspanning veel problemen tijdig herkend en opgelost kunnen worden.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

  • We werken samen met het basisonderwijs.
  • Indigo: Er zijn nogal wat mensen die depressief of terneergeslagen zijn. Indigo geeft voorlichting en organiseert activiteiten om dit probleem aan te pakken of te voorkomen.
  • IrisZorg: Iris in de buurt. Een verslavingsdeskundige gaat met mensen in gesprek die in de problemen komen doordat ze verslavende middelen gebruiken. Dit kunnen ook huisgenoten of gezinsleden zijn van mensen die door verslavende middelen in de problemen komen. Het doel is om die persoon te helpen het leven weer op de rit te krijgen.
  • Sportschool Juliën: meer bewegen voor ouderen. Het is voor ouderen goed om regelmatig te bewegen. Dat is goed voor de gezondheid en voor de sociale contacten. Daarnaast is de sportschool actief met beweegactiviteiten voor kinderen op de basisschool.
  • GGD: bewegingsmakelaar. Er zijn veel activiteiten om de gezondheid van mensen te verbeteren. Soms is de gemeente daarbij betrokken, maar niet altijd. De bewegingsmakelaar zorgt ervoor dat activiteiten ontstaan, activiteiten beter worden en dat verschillende activiteiten elkaar zo mogelijk kunnen versterken.
  • Zebrafabriek. Mensen kunnen vaak meer dan ze denken. En ervaren dat dingen je goed afgaan, helpt mensen om meer zelfvertrouwen te krijgen. De Zebrafabriek is actief voor de groep mensen waarvoor dit allemaal niet zo vanzelfsprekend is.
  • Santé voert in onze gemeente de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4-jarigen uit (het consultatiebureau).
  • GGD voert in onze gemeente de Jeugdgezondheidszorg 4-18-jarigen uit (op de scholen).

Waar geven we het geld aan uit?

We krijgen geld van de rijksoverheid om deze taak uit te voeren. Organisaties zoals de GGD, IrisZorg en Santé ontvangen van ons een bijdrage voor de uitvoering van bovengenoemde taken.