Spring naar content

Wijkteams

Portefeuillehouder:

H.N.G. Wiendels

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

In de gemeente Buren is een gebiedsteam actief. Dit gebiedsteam noemen we Stib: Sterk in de buurt. Stib is de eerste ingang voor kinderen, jeugdigen en volwassenen die hulp of ondersteuning nodig hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat in deze wet om de ondersteuning van mensen die (tijdelijk) niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • begeleiding en dagbesteding;
  • huishoudelijke hulp;
  • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
  • opvang in het geval van huiselijk geweld.

Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin. Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door de jeugdhulpplicht moeten gemeenten in ieder geval:

  • de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;
  • samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
  • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

De gemeente Buren voert alleen de wettelijke taken uit. In het kader van de Jeugdwet en de Wmo zijn dat er veel, het is een grote opgave voor de gemeente. Beide wetten bestaan uit veel onderdelen, gemeenten moeten veel zaken doen, regelen en organiseren.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

Ons gebiedsteam Stib voert de Jeugdwet en de Wmo uit. Daarvoor hebben we Wmo-consulenten en Jeugdhulpverleners in dienst. Vanuit MEE Gelderse Poort en Santé Partners (voorheen STMR) werken er ook cliëntondersteuners en maatschappelijk werkers bij Stib. Met Welzijn Rivierstroom en Mozaïek Welzijnsdiensten bestaat ook een nauwe samenwerking.

Stib is verantwoordelijk voor het inzetten van zorg, hulp en ondersteuning die valt onder de Wmo en de Jeugdwet. Medewerkers van Stib verkennen samen met de inwoner zijn of haar vraag of behoefte (keukentafelgesprek). Die leggen we vast in een (ondersteunings)plan. Stib voert de regie en biedt soms korte tijd ondersteuning.

Voor de individuele (zware) zorg aan inwoners sloot de gemeente contracten met ruim 100 zorgaanbieders. De inwoner kiest in principe zelf voor één van deze aanbieders (zorg in natura) of voor een andere aanbieder (persoonsgebonden budget).

Ook voor andere vormen van zorg maakte de gemeente afspraken met (zorg)aanbieders en andere gemeenten. Bijvoorbeeld voor Hulp bij het Huishouden of voor crisiszorg en opvang. Voor meer informele vormen van zorg maakte de gemeente afspraken met Welzijnsorganisaties.

Waar geven we het geld aan uit?

De gemeente krijgt van het Rijk veel geld voor het uitvoeren van de Jeugdwet en de Wmo. De gemeente moet voor dat geld ook veel zaken doen, regelen en organiseren. De kosten voor Stib bestaan vooral uit personeelskosten van de gemeente en de andere organisaties die meedoen in Stib.