Spring naar content

Wonen en bouwen

Portefeuillehouder:

J.P. Neven

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?

De gemeente moet zorgen voor voldoende huisvesting voor onze inwoners. Dat kan door samen met woningcorporaties te zorgen voor huurwoningen of door te zorgen voor voldoende koopwoningen of bouwgrond. Het woonbeleid wordt afgestemd met de regiogemeenten, de provincie, corporaties en huurdersverenigingen.

De gemeente kan zelf nieuwbouwprojecten ontwikkelen, maar kan dat ook laten doen door bedrijven. In dat laatste geval is de rol van de gemeente om vergunningen te verlenen en de regels voor bouwen te handhaven.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?

We doen niet meer dan wettelijk verplicht is.

Wat doen we voor dit taakveld? En wie doet het?

  • We zorgen ervoor dat inwoners prettig kunnen wonen in de gemeente Buren. In een bestemmingsplan schrijven we welke ontwikkeling waar in de gemeente mag plaatsvinden.
  • We betrekken woningbouwcorporaties actief bij het realiseren van beleidsdoelen voor wonen. We maken met corporaties en huurdersverenigingen prestatieafspraken.
  • Het woonbeleid stemmen we af met de regiogemeenten. We zorgen voor nieuwbouwprojecten die aansluiten op de behoefte van (nieuwe) inwoners. Ook onderzoeken we mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad bij de vraag aan te laten sluiten.
  • Het verlenen van vergunningen en handhaving hebben we uitbesteed aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) in Tiel. De ODR voert haar taken uit op basis van een dienstverleningsovereenkomst. Daarmee is de gemeente – samen met de andere gemeenten in Rivierenland – eigenaar van de ODR. Jaarlijks bepalen we de handhavingsprioriteiten en stellen we het werkprogramma van de ODR vast.
  • We zorgen voor up to date registratie van adressen en gebouwen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Waar geven we het geld aan uit?

De gemeenten in Rivierenland betalen de ODR voor het verstrekken van vergunningen en handhaving.  Verder zijn er met name personele kosten voor de regie op de ODR, het bijhouden van de registratie van adressen en gebouwen en beleidsontwikkeling op het gebied van Wonen.

Links

Gerelateerde onderwerpen