De raad vergadert 19 februari 2019

11 februari 2019

Dinsdag 19 februari zijn er twee openbare informatiebijeenkomsten. Het doel van deze vergaderingen is het verstrekken van informatie.

Informatiebijeenkomst beheer begraafplaatsen

Het onderwerp van deze bijeenkomst is het beheer van de begraafplaatsen en de lengte van de grafrechtperiode. Aan de orde komen de noodzakelijke aanpassingen voor graven zonder rechthebbende en graven met een recht voor onbepaalde tijd.
19.00 uur, bedrijfsrestaurant gemeentehuis

Informatiebijeenkomst opzet en toerekening van leges

In deze bijeenkomst komt de opbouw van de legestarieven aan de orde: hoe komen we tot het te betalen bedrag?
19.00 uur, Burenzaal

Ook houdt de gemeenteraad 19 februari openbare voorbesprekingen. Het doel van de voorbesprekingen is beeldvorming en meningsvorming.

Voorbespreking I: 20.00 uur, Liendenzaal
20.15-21.00 uur : Ambitienota Omgevingswet
Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Deze nieuwe wet vereenvoudigt de regelgeving op het gebied van de leefomgeving. In de ambitienota staat welke accenten de gemeente Buren wil leggen bij het realiseren van de Omgevingswet. Kerngericht werken en klantgericht denken staan daarbij centraal.

21.45-22.30 uur : Verklaring van geen bedenkingen Ingen
Aan de Akker 10 in Ingen is educatieve zorgboerderij ‘Landelijk leven’ gevestigd. De initiatiefnemer wil het zorgaanbod uitbreiden door een woongebouw te realiseren. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan van het bestemmingsplan worden afgeweken.

22.30-23.15 uur : Verklaring van geen bedenkingen Rijswijk
De wens bestaat om de bouwrechten van de percelen tussen Rijnbandijk 217 en 213 in Rijswijk verder naar achteren te doen gelden. Dit is gunstig voor de ruimtelijke ordening en biedt mogelijkheden voor nieuwbouw. De plannen kunnen doorgang vinden als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft, zodat afgeweken kan worden van het bestemmingsplan.

Voorbespreking II: 20.00 uur, Raadzaal

20.15-21.00 uur : Startnotitie Klimaatvisie
Gemeente Buren vindt het belangrijk om te werken aan het behalen van de landelijke doelstellingen en eigen ambities op het gebied van klimaat en duurzaamheid. De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven en zorgen voor meer bewustzijn bij inwoners. In de klimaatvisie staan onze doelen en ambities, waar we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mee aan de slag gaan.

21.00-21.45 uur : Kunstgrasvelden voetbalvereniging B.Z.S.
Het kunstgrasveld van B.Z.S. moet gerenoveerd worden. B.Z.S. kan de renovatie zelf uitvoeren, maar wil dan meteen een tweede kunstgrasveld aanleggen. Ze vragen de gemeente om garantstelling voor een lening voor de aanleg. Een tweede mogelijkheid is dat de gemeente de renovatie uitvoert. Dit is duurder dan verwacht, waardoor extra krediet nodig is. De gemeenteraad moet een keuze maken tussen beide opties.

Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis. U bent van harte welkom! De voorbesprekingen zijn ook live online te volgen via www.buren.nl > over ons > agenda-en-vergaderstukken onder de datum van de desbetreffende vergadering. Daar staan ook alle vergaderstukken. Na de vergadering kunt u daar het videoverslag van de voorbesprekingen terugkijken.

Inspreken

Bij de voorbespreking van de raad kunt u inspreken. U kunt daarvoor contact opnemen met de griffier, dhr. G. van Droffelaar via griffier@buren.nl, tel. 14 0344 of 06-11480209.

Volg de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om mee te doen aan het gesprek en op de hoogte te blijven van de activiteiten van de gemeenteraad. U bent van harte welkom bij de vergaderingen en kunt de raad ook volgen via Twitter en Facebook.