De raad vergadert 16 april 2019

9 april 2019

Dinsdag 16 april vindt er een raadsvergadering plaats. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje. Om 20.00 uur begint de vergadering. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom.

Wat komt er aan de orde?

Tijdens de raadsvergadering komen onderstaande onderwerpen aan de orde. Over deze zaken hebben de raadsleden tijdens de voorbespreking – twee weken voor de raadsvergadering – informatie uitgewisseld en hun mening gevormd. Tijdens de raadsvergadering nemen zij er een besluit over.

 • Verzelfstandiging Burense Voetbalverenigingen
  De raad besluit over de verzelfstandiging van de acht Burense voetbalverenigingen. Er moeten afspraken gemaakt worden over renovatie, beheer en onderhoud van de voetbalvelden. Ook is het de bedoeling dat de verenigingen investeren in maatschappelijke activiteiten en open verenigingen worden. Op initiatief van de verenigingen en hun leden zijn we gezamenlijk dit traject gestart. Er is zeer constructief samengewerkt tussen de gemeente en de vertegenwoordigers van de BVV en hun achterban.
 • Transformatie en onderzoek tekorten Sociaal Domein
  Alle gemeenten hebben er in het sociaal domein extra taken bijgekregen van het Rijk. Dit zijn taken op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Er zijn tekorten ontstaan bij het uitvoeren van deze taken en er moet extra ondersteuning worden ingehuurd. De raad besluit of er geld uit de reserve moet worden gehaald om externe ondersteuning in te huren en om een onderzoek naar de tekorten uit te voeren.
 • Plussenbeleid
  Uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderijen is vaak niet mogelijk in verband met het bestemmingsplan. Het plussenbeleid biedt mogelijkheden om uit te breiden en tegelijkertijd te zorgen voor een betere kwaliteit van de leefomgeving en een duurzame veehouderij. Een voorwaarde voor uitbreiding is dat de veehouder een maatschappelijke tegenprestatie levert. De raad besluit of dit beleid wordt vastgesteld.
 • Veiligheid en overlast laagvliegende helikopters
  Op 22 januari stuurde de gemeenteraad een brief aan het Ministerie van Defensie om aandacht te vragen voor de overlast van de laagvliegende helikopters en de veiligheid. Barbara Visser, staatssecretaris van Defensie, heeft per brief gereageerd. Zij geeft aan dat het signaal van de brief duidelijk is en dat de veiligheid van zowel het defensiepersoneel als van de mensen in de oefengebieden voorop staat. De raad bespreekt de reactie van de staatssecretaris.

Volg de vergadering

De volledige agenda en alle vergaderstukken vindt u hier. Hier vindt u ook de live-uitzending. Op deze manier kunt u de vergadering overal vandaan volgen of later terugkijken.

Volg de gemeenteraad

De gemeenteraad beschikt over een Facebookpagina. Als u op de hoogte wilt blijven of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de pagina. U kunt ons ook volgen via Twitter.