Petitie voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Kabinet over de tekorten bij de gemeentelijke jeugdhulp

24 mei 2019

Vrijwel alle gemeenten hebben te maken met structurele tekorten op de jeugdhulp. Volgens Divosa is in 2017 al 605 miljoen euro meer uitgegeven dan begroot en in 2018 is dit bedrag alleen nog maar opgelopen. Geraamd wordt dat het landelijk tekort meer dan een miljard euro zal bedragen.

De oorzaken zijn onder andere te vinden in de korting van het rijk, de toename van de hulpvraag en de zorgzwaarte die per cliënt is toegenomen. Ook speelt vroegsignalering een rol. Alhoewel gemeenten proberen te bezuinigen door efficiënter te werken, door preventieve maatregelen te treffen en hulp effectiever in te zetten, leidt dit op de korte termijn nog niet tot substantiële besparingen en op de lange termijn zal dit de tekorten niet volledig tenietdoen. Daarnaast zijn de mogelijkheden van gemeenten om invloed op uit te oefenen op de uitvoering van de Jeugdwet beperkt en er is sprake van een open-einde-regeling.

Het rijksbudget voor het hele sociaal domein is ontoereikend om de financiën sluitend te krijgen. Daarom moeten gemeenten zoeken naar andere mogelijkheden. Er is niet voldoende ruimte in het accres om het financiële gat te dichten. Dat betekent dat voorzieningen voor onze inwoners onder druk komen, de gemeentelijke lasten verhoogd moeten worden en reserves dienen te worden aangesproken. Dit lost het probleem niet op wat er voor veel gemeenten toe leidt dat de begroting voor 2020 en daarna niet sluitend te krijgen is.

Wij ondersteunen de oproep van de VNG om niet alleen onze inwoners die zorg nodig hebben, maar ook de gemeenten, niet in de kou te laten staan en ons de mogelijkheden te bieden om een taak die wij in 2015 van het rijk overnamen, op een goede wijze uit te voeren. Wij vragen om een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget, op basis van de ingestelde onderzoeken. Omdat de tekorten zo omvangrijk zijn dat alle portefeuilles worden getroffen, wordt deze petitie door volledige colleges van gemeenten ondersteund.

College van burgemeester en wethouders van Buren,
Namens dezen,

de burgemeester,

J.A. de Boer MS