Voorbespreking 11 juni 2019

4 juni 2019

Dinsdag 11 juni houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Het doel van de voorbesprekingen is beeldvorming en meningsvorming. De bespreekpunten en tijdsplanning worden hieronder toegelicht.

Voorbespreking I, 20.00 uur, Liendenzaal

20.15 uur: Plussenbeleid
Uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderijen is vaak niet mogelijk in verband met het bestemmingsplan. Het plussenbeleid biedt mogelijkheden om uit te breiden en tegelijkertijd te zorgen voor een betere kwaliteit van de leefomgeving en een duurzame veehouderij. Een voorwaarde voor uitbreiding is dat de veehouder een maatschappelijke tegenprestatie levert. De raad besluit of dit beleid wordt vastgesteld.

21.00 – 22.00 uur: verklaringen van geen bedenkingen
Een aantal ondernemers in onze gemeente heeft bouwplannen die in strijd blijken te zijn met het bestemmingsplan. De gemeenteraad kan besluiten om van het bestemmingsplan af te wijken; de raad stemt dan in met een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen. Eerst wordt er een ontwerpverklaring vastgesteld, die definitief wordt als er geen zienswijzen (reacties van belanghebbenden) worden ingediend.

De vergaderingen van de raad zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis, Wetering 1, Maurik. U bent dan ook van harte welkom.

De voorbesprekingen zijn ook live online te volgen. Alle vergaderstukken zijn daar ook te vinden. Via social media kunt u communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.