Terugblik raadsvergadering 28 mei

4 juni 2019

Dinsdagavond 28 mei vond er een raadsvergadering plaats. Een belangrijk onderwerp van deze vergadering waren de moties. Een motie is een verzoek van een deel van de gemeenteraad aan het college om iets te doen of te onderzoeken. Als de meerderheid van de gemeenteraad voor de motie stemt, dan is deze aangenomen en gaat het college ermee aan de slag. Tijdens de raadsvergadering zijn zes moties aangenomen. Dat betekent dat alle 21 leden van de gemeenteraad ermee akkoord zijn gegaan en het college vragen er iets mee te gaan doen.

Grip op gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingen die gemeente Buren heeft met andere overheidsorganisaties op een bepaald gebied, zoals afvalinzameling of gezondheidszorg. Burgemeester en wethouders vertegenwoordigen gemeente Buren bij deze samenwerkingsverbanden. De raadsleden ervaren dat zij er onvoldoende grip op hebben. Zij geven via vier moties aan dat ze beter op de hoogte gehouden willen worden van wat er in de gemeenschappelijke regelingen aan de orde komt.

Motie dierenopvang overige huisdieren

Honden of katten die in onze gemeente worden gevonden, komen in het dierenasiel in Tiel terecht. Overige huisdieren worden veelal bij particulieren ondergebracht. De gemeenteraad vindt deze opvang ongewenst, omdat particulieren niet altijd voldoen aan de eisen op het gebied van huisvesting, diploma’s en registratie van de dieren. Daarom roept de gemeenteraad het college op om de mogelijkheden te onderzoeken van professionele opvang van alle overige huisdieren.

Motie tekorten sociaal domein

Bij veel gemeenten ontstaan tekorten in het Sociaal domein, met name in de Jeugdzorg en GGZ. De gemeenteraad maakt zich hier zorgen over, net als veel andere gemeenteraden. De raadsleden verzoeken het college om de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) te vragen zich in te blijven zetten voor betere afspraken met de Rijksoverheid. Ook verzoeken zij de motie te sturen naar minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tussentijdse aanpassing huurovereenkomst Het Heerenlogement i.v.m. verbouwing

Restaurant Het Heerenlogement aan de Markt in Beusichem krijgt ook hotelkamers. Een meerderheid van de Burense gemeenteraad stemde deze week in met de verbouwing van dit historische pand.