De raad vergadert, 25 juni 2019

18 juni 2019

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op 25 juni vanaf 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje. Tijdens de raadsvergadering worden besluiten genomen over de onderwerpen die vorige week in de voorbespreking zijn behandeld. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking. Hieronder wordt een aantal bespreekpunten toegelicht.

Verklaring van geen bedenkingen

Een aantal ondernemers in onze gemeente heeft bouwplannen die in strijd blijken te zijn met het bestemmingsplan. De gemeenteraad kan besluiten om van het bestemmingsplan af te wijken; de raad stemt dan in met een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen. Eerst wordt er een ontwerpverklaring vastgesteld, die definitief wordt als er geen zienswijzen (reacties van belanghebbenden) worden ingediend. Het gaat om de volgende plannen:

  1. het vergroten van het bouwvlak tot in totaal 4000m² en het toevoegen van 1000m² extra bedrijfsbebouwing ten behoeve van de verbreding van de activiteiten op de locatie Bulksteeg 4 in Buurmalsen;
  2. het realiseren van een uitrit met bijbehoren aan de zuidzijde van het perceel van FruitNL, Dr. Guepinlaan 11 in Ommeren, naar de Provinciale weg (N320);
  3. het uitbreiden van een woonwinkel aan de Hoolweg 1 in Maurik;
  4. de realisatie van een drijvend zonneveld, drijvende eilanden en loopsteigers op Lingemeren 2.

Volg de vergadering

De raadsvergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom. De volledige agenda en de voorstellen vindt u onder ‘de gemeente’. Daar vindt u ook de live uitzending, zodat u de vergadering overal vandaan kunt volgen. Ook kunt u de vergadering hier achteraf terugkijken.

Openbare informatiebijeenkomst sociaal domein

Het doel van deze bijeenkomst is het verstrekken van informatie aan raadsleden en andere belangstellenden.

27 juni, 19.00 uur, Burenzaal
De afgelopen maanden is de gemeente geconfronteerd met een groot financieel tekort in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg. De raadsfracties ontvangen een toelichting op de startnotitie transformatie sociaal domein.

De bijeenkomst start met een toelichting van het Bureau Van Montfort. Dit in jeugdzorg gespecialiseerde bureau doet onderzoek naar de tekorten die zijn ontstaan bij de jeugdzorg, vergelijken dit met andere gemeenten en geven advies over manieren om grip te krijgen op processen, kwaliteit en betaalbaarheid.

Volg de gemeenteraad

Via social media kunt u communiceren met de raadsleden. De gemeenteraad beschikt over een Facebookpagina. Als u op de hoogte wilt blijven, like dan de pagina. U kunt ons ook volgen via Twitter.