De raad vergadert 9 juli 2019

2 juli 2019

De gemeenteraad vergadert op 9 juli vanaf 15.00 uur. Normaal gesproken beginnen de raadsvergaderingen in de avond. Omdat de bespreking van de financiële stukken altijd veel tijd vraagt, begint deze vergadering in de middag. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking. Hieronder wordt een aantal bespreekpunten kort toegelicht. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom.

  • Jaarstukken 2018
    In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële stand van zaken.
  • Kadernota
    In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is en hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Kijkend naar de ambities, de verwachte financiële positie voor de komende jaren en de opgaven waar we voor staan moet hierover een goed gesprek gevoerd worden. De kadernota is een voorbereiding op de begroting die dit najaar wordt vastgesteld en die sluitend moet zijn.
  • Sporthal Maurik
    De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuwe sporthal in Maurik. Inmiddels blijkt dat de huidige kredieten niet voldoende zijn om de kosten voor de nieuwe sporthal te dekken. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor de zogenaamd gasloze NOC/NSF variant en hiervoor extra geld beschikbaar te stellen.

Agenda en voorstellen

De volledige agenda en de voorstellen vindt u op www.buren.nl onder de rubriek de gemeente.

Online live raadsvergaderingen volgen

U kunt de live-uitzending volgen via onze website.

Volg de gemeenteraad

Via social media kunt u communiceren met de raadsleden. De gemeenteraad beschikt over een Facebookpagina: www.facebook.com/raadburen. Als u op de hoogte wilt blijven of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de pagina. U kunt ons ook volgen via Twitter.