Terugblik raadsvergadering 12 november

14 november 2019

Stand van zaken

Vorige week heeft de informateur zijn advies uitgebracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een coalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA. Als fractievoorzitter van de grootste partij heeft de heer van Alfen de rol van formateur op zich genomen. Dat betekent dat onder zijn leiding de gesprekken tussen de partijen worden gevoerd om te komen tot een coalitieakkoord en nieuw college.

Sinds het vertrek van wethouders Keller en Russchen is wethouder Klein de enige wethouder van de gemeente Buren. Volgens de gemeentewet moeten er altijd minimaal twee wethouders zijn. Als die er niet zijn, zoals momenteel in de gemeente Buren, vormt de burgemeester het college. Wethouder Klein heeft een adviserende rol, maar mag geen besluiten nemen. Mocht de burgemeester afwezig zijn, dan wordt hij vervangen door de vicevoorzitter van de raad. Dat is de heer Van Alfen.

Intussen gaat het werk gewoon door. Dinsdag 12 november vergaderde de gemeenteraad over de begroting.

Begroting

De gemeenteraad heeft budgetrecht. Dat betekent dat de raad de bevoegdheid heeft om financiële middelen beschikbaar te stellen. Afgelopen zomer zijn de grote lijnen voor de begroting aangegeven in de Kadernota. In de Kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is en hoeveel dat gaat kosten. Het college werkt deze hoofdlijnen uit in de begroting.

De begrotingsvergadering is misschien wel de belangrijkste raadsvergadering van het jaar. In de begroting staan namelijk alle plannen voor het komende jaar en wat die plannen gaan kosten. Door de begroting vast te stellen, geeft de gemeenteraad het college toestemming om het geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. Enige tijd geleden dreigde een flink tekort voor de gemeente Buren. Door verschillende maatregelen is er een sluitende begroting aangeboden aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft de begroting vastgesteld, dat betekent dat hij akkoord is met de plannen. Wel is een amendement ingediend, dat de gemeenteraad in meerderheid heeft aangenomen. Een amendement is een voorstel om een besluit dat het college voorstelt te veranderen. Met dit amendement zegt de raad dat hij met het college mee wil praten over de uitwerking van een aantal bezuinigingen. Ook geeft de raad met het amendement aan geen geld beschikbaar te stellen voor nieuw beleid zolang er geen nieuw college is.

Verder hebben alle partijen hun reactie op de begroting gegeven en aandachtspunten genoemd voor de formateur over de plannen voor de komende jaren.

 Volg de gemeenteraad

Er zijn verschillende manieren om mee te doen aan het gesprek en op de hoogte te blijven van de activiteiten van de gemeenteraad. U bent van harte welkom bij de vergaderingen en kunt de raad ook volgen via Twitter en Facebook.