De raad vergadert: digitale voorbespreking op 6 mei

21 april 2020

Normaal gesproken houdt de gemeenteraad twee weken voor de raadsvergadering een voorbespreking. De onderwerpen voor de komende raadsvergadering worden dan voorbesproken. De voorbespreking is bedoeld om over een onderwerp informatie uit te wisselen en alle fracties de mogelijkheid te geven zich een oordeel te vormen.

De volgende voorbespreking staat gepland voor 6 mei 2020. In verband met de maatregelen in de bestrijding van het coronavirus is besloten om deze vergadering in digitale vorm te houden. Dat betekent dat de raadsleden en burgerleden de komende weken via e-mail kunnen reageren op de raadsvoorstellen. Zij kunnen vragen indienen en hun opvattingen kenbaar maken. De vragen en antwoorden komen bij de vergaderstukken te staan op de website (daarover hieronder meer).

Spreekrecht

Elke inwoner van de gemeente Buren kan gebruikmaken van het spreekrecht. Dat betekent dat u tijdens de voorbespreking kunt inspreken over een bepaald agendapunt. U kunt ook een onderwerp naar voren brengen dat niet op de agenda staat. Ook het inspreken gaat deze keer digitaal. Vanaf 22 april t/m 5 mei kunt u via e-mail gebruik maken van het spreekrecht. Mail uw inspreekreactie naar griffier@buren.nl. Als u hier vragen over heeft, kunt u deze stellen aan de heer G. van Droffelaar, griffier. Dat kan per mail via griffier@buren.nl en telefonisch op 06-11480209. Eventuele reacties of vragen naar aanleiding van het inspreken worden via de griffie met de inspreker kortgesloten.

Onderwerpen

Hieronder staat een aantal punten die aan bod komen. Dit zijn niet de enige voorstellen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. U vindt alle voorstellen vanaf 22 april in de agenda op www.buren.nl/gemeente/agenda en vergaderstukken, datum 6 mei 2020.

Verklaringen van geen bedenkingen

  • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een dierenverblijf aan de Erichemsewal te Buren
  • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor het aanpassen van de banen van de kleiduivenschietvereniging aan de Ommerenwal 2 te Ommeren
  • Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het exploiteren van een agrarisch handel- en transportbedrijf aan de Buresenstraat 2 te Kapel-Avezaath (Orgamebo)

In december ging de gemeenteraad akkoord met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Hier kunnen inwoners en organisaties op reageren door een zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen geven in dit geval geen aanleiding om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Daarom wordt nu aan de gemeenteraad gevraagd om een definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

Wat is een verklaring van geen bedenkingen?
Voor elke plaats in de gemeente Buren geldt een bestemmingsplan. Dit is een ruimtelijk plan waarin staat wat er met de ruimte mag gebeuren. Zo staat er bijvoorbeeld in waar je de grond of een gebouw voor mag gebruiken en of je mag bouwen. Er kunnen redenen zijn om af te wijken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet daar dan een besluit over nemen. Als de gemeenteraad vindt dat van het bestemmingsplan mag worden afgeweken, wordt dit vastgelegd in een verklaring van geen bedenkingen.

Regionale Energie Strategie

In het Nationale Klimaatakkoord staan afspraken om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland tegen te gaan. Elke regio in ons land moet daaraan een bijdrage leveren door een Regionale Energie Strategie op te stellen. Hierin staat de regionale bijdrage van Rivierenland aan de landelijke opgave. De regionale bijdrage gaat over wind, zon en warmtebronnen. De komende maanden gaat de gemeente hierover in gesprek met inwoners, organisaties en raadsleden van alle gemeenten, het waterschap en de provincie.

Klimaatvisie gemeente Buren

Het college legt de klimaatvisie voor aan de gemeenteraad. Deze visie geeft richting aan alle activiteiten op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Het geeft aan hoe we als gemeente met de aarde om willen gaan en de volgende generaties na ons niet willen belasten met een onleefbare aarde. De gemeente Buren wil denken in kansen en mogelijkheden. In deze klimaatvisie staan de uitgangspunten om hiermee aan de slag te gaan.

Integraal Beheerplan openbare ruimte

Elke vier jaar moet de gemeente beheerplannen opstellen voor de openbare ruimte. In deze
beheerplannen wordt vastgelegd hoe de gemeente de openbare ruimte gaat onderhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de kwaliteit van het groen en de wegen. Ook wordt gekeken naar groot onderhoud en vervanging van bijvoorbeeld lichtmasten en straatmeubilair.

Volg de gemeenteraad

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u onder gemeenteraad via www.buren.nl/gemeente. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.