Raadsvergadering 19 mei in het gemeentehuis

12 mei 2020

Dinsdag 19 mei vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. Dit gebeurt fysiek, dat wil zeggen dat de raadsleden bij elkaar komen in de Raadzaal. Door de maatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn.

Richtlijnen

Groepen mensen mogen niet bij elkaar komen, maar raadsvergaderingen vormen hierop een uitzondering. Een raadsvergadering is een wettelijk verplichte bijeenkomst. Deze mag fysiek plaatsvinden als er maximaal 100 deelnemers zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden. Om dit mogelijk te maken, wordt de Raadzaal anders ingericht. Zo wordt bij het opstellen van de tafels en stoelen gezorgd voor voldoende afstand. Ook wordt er gebruikgemaakt van looproutes.

Geen publiek

Om het aantal personen tot een minimum te beperken, vindt de vergadering zonder publiek plaats. De Gemeentewet stelt dat de raad openbaar moet vergaderen, zodat inwoners en andere belangstellenden het debat en de besluitvorming kunnen volgen. Ook zonder publiek is de vergadering openbaar. Deze wordt namelijk live uitgezonden via de website van de gemeente.

Uitloop

De vergadering begint om 19.30 uur. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet inspreken; dat is alleen mogelijk in de voorbespreking. Omdat er veel punten op de agenda staan is er een uitloopvergadering gepland op woensdag 20 mei om 19.30 uur.

Agendapunten

Hieronder staat een aantal punten die aan bod komen. Dit zijn niet de enige voorstellen waar de gemeenteraad een besluit over gaat nemen. U vindt alle voorstellen in de agenda op www.buren.nl/gemeente > agenda en vergaderstukken.

Verklaringen van geen bedenkingen

  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een dierenverblijf aan de Erichemsewal in Buren.
  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het aanpassen van de banen van de kleiduivenschietvereniging aan de Ommerenwal 2 in Ommeren.
  • Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het exploiteren van een agrarisch handel- en transportbedrijf aan de Buresenstraat 2 in Kapel-Avezaath (Orgamebo).

In december ging de gemeenteraad akkoord met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Hier kunnen inwoners en organisaties op reageren door een zienswijze in te dienen. De ingediende zienswijzen geven in dit geval geen aanleiding om de verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Daarom wordt nu aan de gemeenteraad gevraagd om een definitieve verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

Wat is een verklaring van geen bedenkingen?

Voor elke plaats in de gemeente Buren geldt een bestemmingsplan. Dit is een ruimtelijk plan waarin staat wat er met de ruimte mag gebeuren. Zo staat er bijvoorbeeld in waar je de grond of een gebouw voor mag gebruiken en of je mag bouwen. Er kunnen redenen zijn om af te wijken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet daar dan een besluit over nemen. Als de gemeenteraad vindt dat van het bestemmingsplan mag worden afgeweken, wordt dit vastgelegd in een verklaring van geen bedenkingen.

Regionale Energie Strategie
In het Nationale Klimaatakkoord staan afspraken om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland tegen te gaan. Elke regio in ons land moet daaraan een bijdrage leveren door een Regionale Energie Strategie op te stellen. Hierin staat de regionale bijdrage van Rivierenland aan de landelijke opgave. De regionale bijdrage gaat over wind-, zon- en warmtebronnen. De komende maanden gaat de gemeente hierover in gesprek met inwoners, organisaties en raadsleden van alle gemeenten, het waterschap en de provincie.

Klimaatvisie gemeente Buren
Het college legt de klimaatvisie voor aan de gemeenteraad. Deze visie geeft richting aan alle activiteiten op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Het geeft aan hoe we als gemeente met de aarde om willen gaan en de volgende generaties na ons niet willen belasten met een onleefbare aarde. De gemeente Buren wil denken in kansen en mogelijkheden. In deze klimaatvisie staan de uitgangspunten om hiermee aan de slag te gaan.

Integraal Beheerplan openbare ruimte
Elke vier jaar moet de gemeente beheerplannen opstellen voor de openbare ruimte. In deze beheerplannen wordt vastgelegd hoe de gemeente de openbare ruimte gaat onderhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de kwaliteit van het groen en de wegen. Ook wordt gekeken naar groot onderhoud en vervanging van bijvoorbeeld lichtmasten en straatmeubilair.

Volg de gemeenteraad

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u onder gemeenteraad via www.buren.nl/gemeente. Via de social mediakanalen kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina en volg ons op Twitter.