Spring naar content

A-status Jaarverslag Kinderopvang

17 januari 2023, 08:00

Op 24 mei 2022 stelde het college het jaarverslag 2021 vast over de activiteiten die het college verricht in het kader van de handhaving van de Wet Kinderopvang. U bent daarover destijds geïnformeerd via het raadsjournaal. Deze week ontvingen we het bericht van de Inspectie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat de gemeente Buren naar aanleiding van het jaarverslag de A-status behoudt en dat er geen nader onderzoek hoeft plaats te vinden.

De A-status wil zeggen dat de gemeente Buren voldoet aan haar wettelijke taken en verplichtingen ten aanzien van het actueel houden van het Landelijk Register Kinderopvang, alle aanvragen op tijd heeft behandeld, alle verplichte jaarlijkse onderzoeken heeft uitgevoerd en adequaat heeft gehandhaafd wanneer dat nodig was.