Burens college stelt portefeuilleverdeling vast

12 juni 2018
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van B&W heeft de portefeuilleverdeling voor de komende jaren vastgesteld. Ook besloot het college welke bestuurders naar welk regio-overleg worden afgevaardigd. Tot slot is bekend wie, wie vervangt in geval van ziekte of verlof.

Burgemeester Jan de Boer

eerste locoburgemeester is wethouder Keller

Openbare orde, veiligheid en bestuur

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene coördinatie beleid en bestuur, inclusief samenwerking
 • Aanpak Ondermijning en Fraude
 • Handhaving APV
 • Brandweer
 • Burgerzaken
 • Archief
 • Ambassadeur van Buren

Bedrijfsvoering

 • Juridische Zaken
 • ICT
 • Inkoopbeleid

Regio

 • Lid DB en AB Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Lid DB en AB (vicevoorzitter) Regionaal Archief Rivierenland (plv. wethouder Keller)
 • Lid DB en AB (vicevoorzitter) Regio Rivierenland
Wethouder Gerdjan Keller

vervanger is wethouder Russchen

Algemeen

 • Sociale veiligheid, veiligheidsbeleving
 • Strategische communicatie

Fysieke leefomgeving: beheer en infrastructuur

 • Openbare ruimte
 • Begraafplaatsen
 • Riool
 • Wegen
 • Vervoer en verkeer
 • Groen
 • Afval
 • Vastgoed, monumentenbeleid en onderwijshuisvesting
 • Accommodatiebeleid

Leefbaarheid

 • Vrijwilligers
 • Burgerinitiatieven
 • Voorzieningen (in het kader van leefbaarheid)
 • Cultuur
 • Sport (excl. verzelfstandiging voetbalverenigingen)
 • Dierenwelzijn

Bedrijfsvoering

 • P&O
Wethouder Sietske Klein

vervanger is wethouder Keller

Economische zaken

 • Bedrijventerreinen
 • Recreatie en toerisme

Fysieke leefomgeving: ruimtelijke ontwikkeling en wonen

 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ontwikkelingen, wonen en huisvesting (arbeidsmigranten)
 • Projectontwikkeling

Handhaving

 • Bouwen
 • Milieu
 • Vergunningen algemeen

Bedrijfsvoering

 • Financiën

Regio

 • Lid DB en AB Omgevingsdienst Rivierenland (plv. wethouder Keller)
 • Lid AB Recreatieschap Neder-Rijn-Lek-Waal
 • Regionale speerpuntberaden Agribusiness, Logisitiek en Recreatie & toerisme
Wethouder Daan Russchen

vervanger is wethouder Klein-de Jong

Fysieke leefomgeving: algemeen

 • Milieu
 • Duurzaamheid

Zorg en ondersteuning

 • Wmo
 • Jeugdzorg
 • Jeugd
 • Zorg en (passend) onderwijs
 • Gezondheidszorg
 • Preventie
 • Werk en inkomen
 • Arbeidsparticipatie

Leefbaarheid

 • Welzijn
 • Participatie, laaggeletterdheid en leesstimulering
 • Verzelfstandiging voetbalverenigingen

Regio

 • Lid AB GGD Gelderland-Zuid (plv. wethouder Klein)
 • Lid AB Werkzaak Rivierenland (plv. wethouder Klein)