De raad vergadert 16 oktober 2018

9 oktober 2018

Dinsdag 16 oktober is er een informatiebijeenkomst en houdt de gemeenteraad voorbesprekingen. Een aantal punten lichten we hierna toe. Bij “over ons” en “agenda en vergaderstukken” staat de volledige agenda. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis, Wetering 1, Maurik. U bent dan ook van harte welkom. De voorbesprekingen en de raadsvergaderingen zijn ook live online te volgen onder de datum van de betreffende vergadering.

Inspreken

Bij de voorbespreking van de raad kunt u inspreken. Neemt u daarvoor contact op met de griffier, G. van Droffelaar, E griffier@buren.nl, M 06 11480209, T 14 0344.

Informatiebijeenkomst Ruimtelijke strategische visie voor de drie regionale speerpunten

Na een positief besluit van de tien gemeenteraden eind 2016, stelde het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland het Regionale Ambitiedocument 2016-2020 vast. De drie speerpunten zijn: Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. Bij dit ambitiedocument hoort een uitvoeringsprogramma waarin acht opgaven zijn uitgewerkt. Eén van deze opgaven is Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving. Binnen deze opgave wordt een ruimtelijke strategische visie opgesteld voor de drie speerpunten.

Het college heeft een concept zienswijze opgesteld ten aanzien van de strategische visie en wil deze met de gemeenteraad bespreken.

Burenzaal, gemeentehuis Maurik, aanvang 19.00 uur

Voorbespreking Herinrichting Onderdreef Buren

Het college vraagt de raad budget beschikbaar te stellen om de Onderdreef in Buren opnieuw in te richten. Het doel is de Onderdreef in Buren in te richten met een gepaste allure, die aansluit op de historische binnenstad en het naastgelegen kasteelterrein. De cultuurhistorische groenstructuur is daarbij het uitgangspunt. Daarnaast is het doel om extra parkeerruimte te realiseren, om bij te dragen aan het oplossen van de parkeerproblematiek ter plaatse. Het college stelt tevens voor dat inwoners en ondernemers een actieve rol krijgen bij de planvorming en de realisatie van het ontwerp.

Liendenzaal, 20.15-21.00 uur

Voorbespreking Opwaarderen entree Plantsoen Buren

Het college stelt voor om de entree van het voormalige kasteelterrein “Plantsoen” in Buren op te waarderen en daarvoor budget beschikbaar te stellen. De entree zal opgeknapt worden, zodat het past bij de historische kwaliteiten van het voormalige kasteelterrein en het historische stadscentrum.

Liendenzaal, 21.00-21.45 uur

Voorbespreking GGD Veilig thuis

Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de positieve zienswijze over de tweede begrotingswijziging 2018 Veilig thuis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid. Aangezien het aantal meldingen toeneemt, vraagt het college om aanpassing van de begroting.

Liendenzaal, 21.45 uur

Volg de gemeenteraad

Video-verslagen van de voorbesprekingen kunt u terugkijken op Buren.nl>Over ons>agenda-en-vergaderstukken en dan bij de betreffende datum. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. De gemeenteraad beschikt ook over een Facebookpagina. Als u op de hoogte wilt blijven van activiteiten van de raad of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de pagina.