De raad vergadert op 16 januari 2018

9 januari 2018
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 16 januari is er een informatiebijeenkomst en houdt de gemeenteraad voorbesprekingen. Een aantal punten wordt kort toegelicht. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis, Wetering 1, Maurik. U bent dan ook van harte welkom.

Inspreken

Bij de voorbespreking van de raad kunt u inspreken. Neemt u daarvoor contact op met de griffier, G. van Droffelaar, E griffier@buren.nl, M 06 11480209, T 14 0344.

 Informatiebijeenkomst

  • Onderzoek Rekenkamercommissie: sociaal domein
  • De gemeente geeft sinds 2015 uitvoering aan de zorg en ondersteuning op de beleidsterreinen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De gemeenteraad wil graag op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen en of er extra sturing nodig is. De Rekenkamercommissie heeft hiervoor onderzoek gedaan en geeft waar nodig de raad advies en handvatten voor verbetering. De Rekenkamercommissie is een vaste adviseur van de gemeenteraad.
    Liendenzaal: 19.00 uur

 Voorbespreking

  • Krediet kunstgras FC Lienden en BZS
  • In januari 2017 vroeg het college van burgemeester en wethouders de B.V.V. (de Burense voetbalverenigingen) te komen met een voorstel tot verzelfstandiging. De B.V.V. stuurde in december 2017 de rapportage over de verzelfstandiging naar de gemeente. De verenigingen hebben intensief en gestructureerd aan de verzelfstandiging gewerkt. In januari 2018 kan de gemeenteraad nog geen besluit nemen over de verzelfstandiging van de buitensportaccommodaties. Besluitvorming over de verzelfstandiging voorziet het college van burgemeester en wethouders bij de kadernota 2019. Vooruitlopend hierop wordt een voorstel gedaan om budget beschikbaar te stellen voor de vervanging van kunstgrasvelden. Burenzaal, geplande tijd: 20.15 uur
  • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • De gemeenten in het Rijk van Nijmegen en Rivierenland willen in de komende jaren een flinke beweging in gang zetten om het Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang vergaand te transformeren. Kern van de verandering is dat de gemeente de zorg meer lokaal in dorpen en wijken en bij mensen thuis wil gaan organiseren. De gezamenlijke plannen staan verwoord in het rapport Samen Dichtbij! Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen – Maatschappelijke Opvang 2018-2020. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad om akkoord te gaan met de uitgangspunten en de koers zoals beschreven.
    Burenzaal, geplande tijd: 21.00 uur

Volg de gemeenteraad

Audioverslagen van de voorbesprekingen en raadsvergaderingen vindt u op deze pagina. Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. De gemeenteraad beschikt over een Facebookpagina: www.facebook.com/raadburen. Als u op de hoogte wilt blijven of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de pagina.
 

Agenda en voorstellen

De volledige agenda en het voorstel vindt u op deze pagina.