Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019

15 mei 2018
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het dagelijks bestuur van Avri is bij besluit van 7 mei 2018 voornemens om het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2019 vast te stellen.

In het besluit wordt in artikel 7 bepaald dat met ingang van 1 januari 2019 voor alle bewoners het restafval niet langer met een minicontainer aan huis wordt ingezameld, maar moet worden aangeboden in een verzamelcontainer op enige afstand van de woning. Voor bewoners van het buitengebied (buiten de bebouwde kom) en kleine kernen met maximaal 144 percelen (woningadressen) binnen de bebouwde kom, geldt dat zij de mogelijkheid houden voor inzameling van restafval via een minicontainer.

In dit besluit wordt in artikel 6 de frequentie van het inzamelen voor restafval van bewoners van het buitengebied die de beschikking hebben over een minicontainer, gewijzigd naar eenmaal per vier weken met ingang van 1 januari 2019.

Inspraak volgens Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Inspraakverordening.  Op het voornemen is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de gemeentelijke Inspraakverordening opengesteld. Voordat het dagelijks bestuur het besluit vaststelt, horen wij graag uw mening over deze onderdelen van het besluit. U vindt het voorgenomen besluit op de website van Avri. De voorgenomen regeling ligt ook ter inzage in het gemeentehuis. Om het besluit in te zien, meldt u zich bij de balie. U kunt uw zienswijze indienen gedurende zes weken na deze bekendmaking.

Zienswijze

Stuur uw zienswijze schriftelijk met uw naam en adresgegeven aan Avri, t.a.v. team Beleid, postbus 290 4190 CG Geldermalsen onder vermelding van ‘Inspraak Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening’ of per e-mail naar info@avri.nl en vermeldt daarbij ‘Inspraak Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening’ in het onderwerp van de e-mail. Of u belt met het klantcontactcentrum van Avri, telefoonnummer 0345 58 53 53 en maakt uw reactie kenbaar onder vermelding van uw naam en adres.

Wij verzoeken u om zowel in de brief, de e-mail of bij de telefonische melding uw telefoonnummer te vermelden, zodat wij bij vragen ook contact met u op kunnen nemen.