Spring naar content

Vacature: Griffier

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 november 2020, 06:30

Word griffier in de fruittuin van Nederland!

Gemeente Buren is de fruittuin van Nederland. We staan steevast in de top 3 van fruit producerende gemeenten. Daar staan we om bekend en daar zijn we trots op! Uiteraard staan we ook bekend om het historische stadje Buren, dat al eeuwenlang banden met het Huis van Oranje heeft.
De gemeente bestaat uit 16 kernen en telt 26.500 inwoners. Het gemeentehuis staat in Maurik. Er werken zo’n 145 medewerkers in een prettige, open sfeer met korte lijnen.

De griffie van de gemeente Buren is op zoek naar een

Griffier (m/v)

voor 36 uur per week

In het kort: Buren zoekt …

… een integere en stevige persoonlijkheid, die flexibel kan omgaan met een stevige gemeenteraad. Iemand met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, die op een enthousiaste manier werkt aan verbinding. Onze griffier weet mensen bij elkaar te brengen, te motiveren en samen te laten werken en een positieve bijdrage te leveren aan de “Wij zijn Buren” – cultuur. Je bent benaderbaar en straalt gezag uit. Afhankelijk van de omstandigheden kan de nieuwe griffier zich dienend en luisterend opstellen, maar hij/zij is ook in staat om stevig tegenwicht te bieden. Verder neemt de nieuwe griffier het voortouw bij de veranderende rol van de gemeenteraad in de samenleving en de toegevoegde waarde van de griffie daarbij.

Taken van de griffier

De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin. De griffier ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning, is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad en de inzet van de politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft de raadsleden feedback. Je weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig bij strategische opgaven. Bewaakt de samenhang tussen de processen en zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde werkprocedures die daaraan ondersteunend zijn.

Specifieke eisen voor de griffier van de gemeente Buren

Als griffier heb je een uitstekend gevoel voor de politiek-bestuurlijke context van de gemeente. Je begrijpt hoe die werkt en je hebt er plezier in daar je bijdrage aan te leveren. Die bijdrage is soms dienend en luisterend en soms stevig en gezaghebbend, dan weer reflecterend, maar altijd rolvast. Daarbij aarzel je niet grenzen aan te geven en te wijzen op de eigen rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheden.

De griffier begrijpt de relatie tussen de gemeente en de diverse kernen, heeft een visie op de rol en positie van de raad in een veranderende samenleving en staat de raad bij daaraan inhoud te geven. Dat doe je zowel in faciliterende en organisatorische zin, als strategisch adviserend. De visie op het kerngericht werken is daarbij richtinggevend.

De griffier is een stevige sparringpartner voor de voorzitter van de raad en adviseert hem gevraagd en ongevraagd om daar invulling aan te geven.

In de bestuurlijke driehoek neem je een gelijkwaardige positie in en draag je bij aan een goede samenwerking. Je zoekt nadrukkelijk de verbinding met en beweegt je soepel in de organisatie. In de ambtelijke organisatie ken je de weg en weet je de kennis en capaciteit goed te benutten.

De griffier kan de raad meenemen in de verdere invulling van een op de toekomst gerichte werkwijze en volgt relevante trends en ontwikkelingen in de regio, de provincie en landelijk. Je bent in staat die te vertalen naar informatie en voorstellen voor de raad. Je denkt mee over deze ontwikkelingen en adviseert daarover zowel in faciliterende en organisatorische zin als strategisch.

Onder verantwoordelijkheid van de griffier wordt de communicatie vanuit de raad op een eigentijdse manier vorm gegeven. Daarbij hoort een aan de raad dienstbare visie op het betrekken van de inwoners bij de raad en je weet die om te zetten in praktische werkwijzen en communicatiemiddelen.

De griffier geeft op inspirerende wijze leiding aan de medewerkers van de griffie en bevordert de verbinding met de ambtelijke organisatie. Je weet de medewerkers te binden en te coachen, waardoor zij vanuit een goede sfeer tot een optimale dienstverlening aan de raad weten te komen. Je staat voor je medewerkers en daarbij ben je je uitstekend bewust van wat er zelf opgepakt wordt en welke werkzaamheden aan de medewerkers overgelaten kunnen worden.

Het spreekt voor zich dat de griffier beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, alsook over digitale vaardigheden.

Ervaring met regionale samenwerking en een actieve participatie in de Kring van griffiers is gewenst.

Wat breng je mee?

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Relevante ervaring in een gemeentelijke werkomgeving
 • Ervaring met strategische advisering in een bestuurlijke omgeving
 • Affiniteit met positionering van de gemeenteraad

Wat kun je van ons verwachten?

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor één jaar, met de intentie om deze bij goed functioneren om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor deze functie geldt salarisschaal 13 (max. € 6.365,– bruto per maand bij een 36-urige werkweek).
Je krijgt ruime ontplooiingsmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget van minimaal 19,1% van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit kun je inzetten voor verschillende doelen waaronder verlof. Daarnaast bieden we je variabele werktijden en uitgebreide cursus- en trainingsmogelijkheden.

Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure.

De Gemeente Buren hecht veel waarde aan integriteit. Voor de kandidaat die in dienst treedt, vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag. Je medewerking wordt hiervoor te zijner tijd gevraagd.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Peter-Paul Moors, griffier, via 0651419564.
In de bijlage vind je meer informatie over de gemeente Buren.

De selectie vindt plaats in twee gespreksronden.
De eerste is op woensdag 2 december a.s. De gesprekken worden gevoerd door een selectiecommissie, bestaande uit de drie leden van de werkgeverscommissie, de burgemeester en met ondersteuning van de zittende griffier. Daarnaast is er een adviescommissie, die bestaat uit twee raadsleden, de gemeentesecretaris en een griffiemedewerker.
De tweede gespreksronde vindt plaats op woensdag 9 december a.s. (in de avond).

Enthousiast geworden?

Mail je motivatiebrief en cv onder vermelding van “sollicitatie griffier” uiterlijk 21 november 2020 naar gemeente@buren.nl.

Acquisitie door recruiters naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Bijlage
bij de vacature griffier voor de gemeente Buren

Om de eerste ambitie “Daadkrachtig en Kerngericht” in te vullen wordt ingezet op een sterke zelfstandige gemeente. Daarvoor zijn zes strategische opgaven benoemd:

 • Samen sterk in de regio
 • Kerngericht werken
 • Visie op de transformatie in het Sociaal Domein
 • Duurzaamheid
 • Omgevingswet
 • Nieuwe visie op dienstverlening

De gemeenteraad van Buren

De gemeenteraad van Buren bestaat uit 21 raadsleden en is als volgt samengesteld:

 • Gemeentebelangen: 8 zetels
 • VVD: 4 zetels
 • PCG (Protestants Christelijke Groepering): 3 zetels
 • Partij voor de Dieren: 1 zetel
 • PvdA: 1 zetel
 • D66: 1 zetel
 • CDA: 1 zetel
 • Mevrouw Van Dam: 1 zetel

De griffie van de gemeente Buren

In Buren zijn er naast de griffier (1,0 fte), een raadsadviseur/secretaris van de rekenkamer (0,5 fte), een raadsadviseur (0,5 fte), een communicatieadviseur voor de raad (0,5 fte) en een griffie- medewerker (0,55 fte) werkzaam. De totale formatie van de griffie bedraagt 3,05 fte.
De griffie staat onder leiding van de griffier en valt rechtstreeks onder de gemeenteraad.
De raad heeft een werkgeverscommissie die namens de raad de werkgeversrol voor de griffie vervult.

Het College van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie van Buren

Het huidige college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. De coalitie wordt gevormd door Gemeentebelangen, de PCG en het CDA.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 145 fte, verdeeld over de vier domeinen:
Sociaal Domein, Domein Ruimte, Domein Dienstverlening en Domein Bedrijfsvoering. Daarnaast is er een staf.

De organisatie werkt vanuit de volgende toekomstvisie en missie:
Toekomstvisie van Buren
De gemeente Buren ontwikkelt zich de komende jaren tot een sterke, zelfstandige gemeente met diverse kernen. We zetten in op de eigen kracht van de organisatie en het behoud van onze eigen identiteit. We werken met andere gemeenten samen voor de verbetering van dienstverlening voor en aan onze inwoners. De gemeente; dat zijn de inwoners. Het bestuur en de gemeentelijke organisatie werken voor hen. Inwoners en kernen krijgen ruimte voor initiatief.

Een dienstverlenende gemeente
We zijn een gemeente die goed is in het herkennen wanneer samenwerking meer oplevert, zoals het verminderen van de kosten en onze kwetsbaarheid en/of het verhogen van onze kwaliteit. We wegen zorgvuldig af wat we in samenwerking doen en wat we uitbesteden of inbesteden. We staan ook open voor samenwerking wanneer andere gemeenten ons nodig hebben. We blijven als gemeente verantwoordelijk voor een goede dienstverlening. Dit voelen we ook zo. Daarom organiseren we stevig opdrachtgeverschap en regie. We zorgen voor strategisch inzicht om de goede keuzes te maken.

Kerngericht, voor en met inwoners
Inwoners hebben de ruimte om initiatief te nemen. De gemeente faciliteert dit en staat naast inwoners om de kernen leefbaar te houden. De gemeente werkt samen met inwoners, als partners. Inwoners krijgen ruimte en zeggenschap, zonder dat we het algemeen belang uit het oog verliezen. Deze ruimte voor inwoners vraagt maatwerk, transparantie en duidelijke communicatie. Iedere kern, iedere situatie en ieder onderwerp is uniek. We werken steeds aan de beste oplossing. Niet de regel staat centraal, maar de Burense samenleving.
De veranderende wereld zorgt ook voor andere rollen. Niet alleen van de gemeenteraad, maar ook van het college van burgemeester en wethouders, van inwoners, ondernemers en de organisatie. De raad kan en gaat meer sturen op kaders. Zij houden de grote lijn in de gaten en zien toe op goede uitvoering. Zoveel als mogelijk wordt de gemeenteraad aan de voorkant betrokken.

Een financieel robuuste gemeente
Om de goede en noodzakelijke dingen te kunnen blijven doen, moet de gemeente financieel stabiel zijn. We hebben daarom een structureel sluitende begroting nodig die er voor zorgt dat we een sterke gemeente blijven. Dit vraagt om moeilijke keuzes. Maar dit is nodig voor een gemeente die kwalitatief goede dienstverlening wil bieden, de belangrijke en ingewikkelde opgaven van deze tijd aan kan en voor een goede leefbaarheid in de kernen.

In het kort:

Missie
Wij dienen de samenleving van Buren.

Visie
Wij bouwen aan vertrouwen.

Kernwaarden
Wij doen ons werk nabij, samen en deskundig.