Spring naar content

Noodopvang

Aan de inwoners van de gemeente Buren,

De rijksoverheid doet momenteel een groot beroep op de veiligheidsregio’s en gemeenten in Nederland. Elke gemeente krijgt de taak om een rol te vervullen bij het oplossen van het asielvraagstuk. De gemeenten, veiligheidsregio’s en het Rijk hebben afspraken gemaakt om uit de asielcrisis te komen en te blijven.

Huisvesting asielzoekers

Als college willen wij u informeren dat we vanaf half september tot en met 31 december 2022 asielzoekers zullen huisvesten in een deel van het gemeentehuis in Maurik. Er is plaats voor 63 bedden. Dit gedeelte staat leeg en is beschikbaar. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de locatie beoordeeld en besloten dat deze geschikt is als opvanglocatie. Door van een bestaande locatie gebruik te maken, onttrekken we geen woonruimte aan de bestaande woningvoorraad.

Beschikbare panden

Aan het begin van de Oekraïnecrisis vroeg Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan alle gemeenten om door te geven welke plekken beschikbaar zouden kunnen zijn als opvanglocatie. Ook in Buren is deze lijst gemaakt. We kozen ervoor om voor vluchtelingen uit Oekraïne een tijdelijke plek te creëren op één van deze beschikbare locaties. Op dit moment ontstaat een nieuwe crisis met vluchtelingen. De eerder genoemde lijst is nu weer actueel. Op sommige locaties is woningbouw gepland, waar we als college veel waarde aan hechten. Om te voorkomen dat er een locatie zou worden aangewezen, heeft het college daarom voorgelegd aan de veiligheidsregio om – als de noodzaak er echt zou zijn – te kiezen voor het gemeentehuis in Maurik als tijdelijke crisisnoodopvang.

Goede afspraken

De locatie is direct bruikbaar, ligt aan de rand van het dorp én het gaat om een tijdelijke opvang. Wij zijn daarom van mening dat dit het enige is dat we als gemeenschap kunnen doen om de mensen die in nood verkeren in Ter Apel te helpen.

We realiseren ons dat deze keus een extra belasting kan vormen voor de inwoners van Maurik. Zij hebben immers ook al een grote groep vluchtelingen uit Oekraïne in hun midden verwelkomd.
Omdat de opvang in ons gemeentehuis plaats vindt, zien wij dagelijks wat de opvang betekent en zullen we waar nodig ook bijsturen. We maken aan de voorkant goede afspraken met het COA als verantwoordelijke organisatie voor de opvang van de vluchtelingen. We zullen ook goede afspraken maken met inwoners zodat we hier de komende maanden samen met elkaar een weg in vinden.

Wat, hoe en waarom?

De opvang vluchtelingen is een taak van het rijk en wordt uitgevoerd door het COA. Op dit moment kan het COA het aantal vluchtelingen niet aan. Het Rijk heeft daarom gemeenten om hulp gevraagd. Er is een bestuursakkoord tussen het Rijk, de veiligheidsregio, gemeenten en andere betrokken instanties. Daarin is afgesproken dat wij het COA gaan ontlasten tot en met uiterlijk 31 december 2022. We vinden het belangrijk hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Er zijn 63 plaatsen in de crisisnoodopvang. Vanaf 12 september verwachten we de eerste asielzoekers. De asielzoekers arriveren vanaf dat moment geleidelijk.

Het gaat om mensen die nu niet terecht kunnen in een van de (aanmeld)centra van het COA. De centra zitten overvol. Mensen vluchten wegens vervolging, of omdat er oorlog, conflict of geweld heerst in hun land van herkomst. Anderen vluchten om dat ze worden vervolgd vanwege hun ras of nationaliteit, godsdienst of politieke overtuiging. Een vluchteling die bescherming aanvraagt in een ander land noemen we een asielzoeker. De asielzoekers die wij opvangen moeten nog starten met de asielprocedure. Op de website van COA (COA – Capaciteit en bezetting | www.coa.nl) vindt u de actuele cijfers over de asielinstroom, zoals aantallen, geslacht, leeftijd en land van herkomst. Met de veiligheidsregio hebben we afgesproken dat zij rekening houden met het feit dat onze locatie het meest geschikt is voor gezinnen. Het COA baseert de verdeling van mensen hierop.

In een akkoord hebben het Rijk, de gemeenten en de veiligheidsregio’s afgesproken hoe ze het COA tijdelijk gaan ontlasten. Elke gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren heeft besloten om gehoor te geven aan deze oproep door het gemeentehuis beschikbaar te stellen. Het college heeft de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd.

Wij vragen bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) een omgevingsvergunning aan voor het gewijzigde gebruik van het gemeentehuis. Hiertegen kan bezwaar worden gemaakt bij de gemeente.

Dan sluiten wij onze crisisnoodopvang. De asielzoekers die hier verblijven gaan naar een andere locatie van het COA, buiten onze gemeente.

Het Rijk vergoedt alle kosten die gemeenten maken voor het realiseren van (crisis)noodopvang.

Woningbouw

Omdat het een noodsituatie betreft, waarbij grote druk is op alle Nederlandse gemeenten om snel opvang te creëren. Tegelijkertijd werken we aan woningbouw voor onze inwoners. Het college heeft afgesproken om 1.400 nieuwe woningen te bouwen voor 2030. Op onze website staat meer informatie over Nieuwbouwprojecten – Gemeente Buren.

Locatie

De woningcrisis is een van de redenen dat we kozen voor het gemeentehuis als locatie voor de crisisnoodopvang. Er zijn meer leegstaande locaties in onze gemeente, maar daar zijn woningbouwplannen voor. Omdat zoveel mensen een woning zoeken, vinden we dat deze plannen móeten doorgaan. Voor het gemeentehuis gelden deze plannen (nog) niet.

Tegelijkertijd wordt met de gemeenteraad het gesprek gevoerd over de toekomst van het pand, maar die zou met een tijdelijke opvang (tot en met 31 december 2022) niet in het gedrang komen.

Het gemeentehuis is snel beschikbaar en geschikt te maken en ligt niet in een woonwijk.

Van het Rijk en de veiligheidsregio’s kregen alle gemeenten dit voorjaar de vraag om te zorgen voor noodopvang. Er waren grote aantallen opvangplekken nodig voor langere tijd. Zo’n noodopvang vraagt om uitgebreidere faciliteiten dan de crisisnoodopvang die we nu realiseren. Omdat we nadenken over de toekomst van het gemeentehuis willen we het pand geen lange periode beschikbaar stellen. We hoeven nu minder aanpassingen te doen aan het pand. Als noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne viel het gemeentehuis dus af, maar als crisisnoodopvanglocatie is het wel geschikt.

Het college werkt momenteel aan een voorstel voor een andere bestemming van een deel van het gemeentehuis. Het realiseren van woningen in het pand is een van de mogelijkheden. Het is de verwachting dat de gemeenteraad hier aan het einde van het jaar een beslissing over neemt. Aan het einde van het jaar stoppen we met de crisisnoodopvang en kunnen we verder met de plannen voor het gemeentehuis.

Op de begane grond parkzijde van het gemeentehuis bevinden zich vergaderzalen en een beperkt aantal douches en toiletten. We veranderen de vergaderzalen in slaapruimtes. Aan de achterzijde van het pand komt een paviljoen met extra toiletten en douches. Daar is ook de centrale maaltijdvoorziening. Verder is er een buitenruimte waar mensen kunnen verblijven. Om dit terrein heen staat een hek.

Ja. Het buitenste wandelpad (langs de Wetering) blijft open. U loopt dan langs de opvanglocatie. De tuin van het gemeentehuis blijft voor iedereen (inwoners, medewerkers en asielzoekers) een prettige plek om te wandelen.

Voor de veiligheid is er tijdelijk extra verlichting geplaatst rondom het gemeentehuis. De storing in de verlichting die er half september was, is verholpen. De verlichting brandt vanaf het moment van schemering totdat het weer licht wordt.

Veiligheid

In de crisisnoodopvang is 24 uur per dag en 7 dagen per week begeleiding aanwezig.

Ja. De bewoners mogen de locatie in en uit lopen. Zij moeten zich een aantal keren per week melden en er zijn huisregels.

Voor vragen over de opvang is er een informatienummer dat 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar is. U bereikt het informatienummer asielopvang Maurik via 085-4017969. Als er sprake is van vragen op het terrein van veiligheid belt u de politie zoals u dat in andere gevallen ook zou doen. U bereikt de politie via het algemene nummer 0900-88 44 of bij spoed via alarmnummer 112.

Een avondklok is wettelijk gezien niet mogelijk. We maken huisregels. Zo spreken we met de bewoners af dat zij na 21.00 uur binnen blijven.

Zorg en welzijn

Ja. Er zijn in een crisisnoodopvang verschillende taken waar vrijwilligers bij kunnen helpen. Denk aan het dagprogramma en helpen rondom de maaltijden. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij de gemeente door te bellen met 14 0344.

Er komt een dagprogramma voor de bewoners.

De locatiemanager is aangewezen om de mensen de begeleiden. Just4care is een uitzendorganisatie die de medische zorg regelt. Een aantal keren per week komt iemand van Just4care op locatie. De huisartsenzorg wordt hiermee niet belast.

Zij maken geen gebruik van de zorgverleners in onze gemeente.

Asielopvang in Nederland

Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt die opvang. Zij begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. De belangrijkste taken van het COA zijn:

  • onderdak bieden aan asielzoekers
  • hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten
  • opvanglocaties verwerven en beheren
  • de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven, en
  • asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen

Voor meer informatie zie ook www.coa.nl

Als er niet genoeg plek is in de asielzoekerscentra (azc’s) vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in de crisisnoodopvang. Dit is opvang voor kortere termijn (crisis) waar COA verantwoordelijk voor is. Crisisnoodopvang is een sobere voorziening voor een korte periode. Voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Maurik is de gemeente zelf verantwoordelijk. Deze noodopvanglocatie is geschikt om langer te verblijven en de bewoners hebben er meer ruimte en privacy.