Maatschappelijk accommodatiebeleid

Activiteiten accommodatiebeleid opgeschort

Woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. De nieuwe raadsleden worden dinsdag 27 maart 2018 geïnstalleerd. Op dit moment vinden gesprekken plaats over de formatie van een nieuw college van burgemeester en wethouders.

Gemeentebelangen Buren met de heer Van Alfen als lijsttrekker kwam als grootste partij uit de verkiezingen. Na de eerste verkennende gesprekken zal de heer Van Alfen proberen om een nieuw college te vormen. Het huidige college blijft aan tot er een nieuw college is. Dit noemen we een demissionair college. Het demissionaire college neemt alleen besluiten over lopende zaken. Gemeentebelangen Buren heeft er bij het demissionaire college op aangedrongen geen besluiten te nemen over het accommodatiebeleid. Alle activiteiten in het kader van het maatschappelijk accommodatiebeleid zullen dan ook worden uitgesteld tot er een nieuw college is.

Meer informatie

De gemeente heeft een groot aantal taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs, jeugd- en ouderenzorg, hulp en ondersteuning. Om die taken uit te kunnen voeren, zijn voorzieningen en maatschappelijke accommodaties nodig. Tegelijkertijd heeft de gemeente onvoldoende geld om alle voorzieningen voor alle dorpen te behouden.

Om te bepalen welke voorzieningen voor gemeentelijke ondersteuning in aanmerking komen, brengt de gemeente maatschappelijke accommodaties en de manier waarop ze worden gebruikt in kaart.

Bij de inventarisatie kijken we zowel naar commercieel als niet-commercieel geëxploiteerde accommodaties. Ook accommodaties die eigendom zijn van anderen, kunnen voor gemeentelijke ondersteuning in aanmerking komen. Het gaat namelijk niet om het gebouw, maar om de functies: een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, om je als persoon te ontwikkelen of te ontspannen, actief te zijn en gezond te blijven zijn daar belangrijke voorbeelden van.

De gemeente inventariseert het gebruik van maatschappelijke accommodaties met behulp van de zogenoemde functiecirkel. De functiecirkel is een objectieve methode die inzicht geeft in de kwaliteit van accommodaties: wat is het gebruik, wat is de rol in de (plaatselijke) samenleving, hoeveel vrijwilligers zijn betrokken, enzovoorts. Waar mogelijk vullen we de functiecirkel samen met gebruikers van maatschappelijke accommodaties is.

Vervolgens bekijkt de gemeente alle functiecirkels en weegt belangen af: belangen van verenigingen, maar ook belangen van overige inwoners en andere kernen. Op basis daarvan bepaalt de gemeente welke accommodaties we ondersteunen en hoe we het gebruik en de gebruikers kunnen versterken.

De functiecirkel is een objectief hulpmiddel om in kaart te brengen hoeveel accommodaties er in een gebied zijn en hoe die accommodaties worden gebruikt. Gebruikers en beheerders van accommodaties kunnen hun activiteiten hiermee beoordelen. Ook kunnen ze eventuele ontwikkelpunten die hierbij naar voren komen, oppakken.

Accommodaties die:

 • een groot bereik hebben;
 • een samenhangend aanbod hebben en samenwerken met andere instellingen;
 • liggen in dorpen/kernen met een relatief grote vraag/behoefte;
 • een belangrijke bijdrage leveren aan leefbaarheid en de sociale opgave;
 • kwalitatief (technisch en functioneel) op orde zijn;
 • een hoge bezetting kennen/goed worden gebruikt;
 • goed worden beheerd en geëxploiteerd;
 • of zich op elk van deze onderwerpen kunnen ontwikkelen

vormen de basis voor het toekomstige accommodatie-aanbod in de gemeente Buren.

De functiecirkel is een soort meetlat. Alle accommodaties in onze gemeente worden langs deze meetlat gelegd. Elke accommodatie wordt beoordeeld op basis van de volgende factoren:

Huidige functioneren

A. De maatschappelijke functie

 1. Bereik
 2. Samenhang/samenwerking
 3. Maatschappelijke context
 4. Leefbaarheid en sociale opgave

B. Fysieke kenmerken

C. Organisatie en beheer

 1. Gebruik
 2. Beheer, financiën, risico’s

De functiecirkel is in eerste instantie een hulpmiddel voor de gemeente. De gemeente kan hiermee beslissingen nemen over de toekomstige ondersteuning van accommodaties op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn en zorg.

Maar ook beheerders en gebruikers van accommodaties kunnen deze functiecirkel gebruiken om hun accommodaties en activiteiten te beoordelen. Daarmee kunnen ze bepalen, hoe ze zelf vinden dat ze het doen op deze onderdelen. Ook kunnen ze daarmee inzicht krijgen in de punten waarop ze mogelijk nog moeten of willen ontwikkelen.

Inventarisatie per cluster

Voor de inventarisatie van maatschappelijke accommodaties hebben we de gemeente verdeeld in vier gebieden:

 • Maurik, Rijswijk en Eck en Wiel;
 • Lienden, Ingen, Ommeren en Lingemeer;
 • Buren, Zoelen, Kerk-Avezaath, Erichem; en
 • Asch en Beusichem, Zoelmond en Ravenswaaij.

Voor elk cluster streven we naar:

 • Voorzieningen van goede kwaliteit
 • Die goed exploitabel zijn, dus:
  • Effectief gebruikt worden
  • Betaalbaar zijn in het onderhoud

Daarbij kijken we ook naar de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de accommodaties voor huidige en toekomstige gebruikers.

In 2016 en 2017 is het gebruik van de maatschappelijke accommodaties in Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk met behulp van de functiecirkel in kaart gebracht. De gemeenteraad heeft hierop besloten dorpshuis het Klokhuis af te stoten en de gebruikers in overleg met betrokkenen in andere accommodaties te huisvesten. Ook heeft de gemeenteraad besloten om de verkoop van dorpshuis De Hoekenburg in Rijswijk voor te bereiden.

Sporthal Maurik

Op 19 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten een nieuwe sporthal te realiseren op sportpark Maurik-Oost. In overleg met betrokkenen wordt bekeken of de activiteiten uit dorpshuis het Klokhuis hier kunnen worden ondergebracht.

Planning

De gemeenteraad heeft besloten dat eerst duidelijk moet zijn wie de sporthal straks gaat beheren. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2018 het geval is.

Vervolgens kan dan in de eerste helft van 2018 de opdracht verstrekt worden voor de realisatie van de sporthal. Hierop kan een aannemer starten met de voorbereiding voor de uitvoering, zoals de omgevingsvergunning aanvragen en het materiaal bestellen. Als alles volgens planning verloopt kan de bouw in het derde of vierde kwartaal van 2018 kan starten. We verwachten dat de sporthal eind 2019 klaar is.