Singels Lingemeer

De combinatie van wonen en recreëren aan het water heeft voor veel bewoners van het Lingemeer een belangrijke meerwaarde. Dit bleek ook uit de enquete die we in maart 2019 hielden. Vrijwel alle respondenten (92%) hechten aan bevaarbaarheid van de singels (watergangen)! De afgelopen jaren is echter naar voren gekomen dat de bevaarbaarheid van de singels beperkt is door de lage waterstand.

Met deze pagina willen we u graag op de hoogte houden. Ook willen we deze pagina gebruiken om met u te communiceren. Als u iets met ons wilt delen, of wilt vragen, stuur dan een bericht via dit formulier.

Houd deze pagina de komende tijd dus in de gaten!

Meer informatie

Wilt u actief meedenken en meedoen om verbeteringen mogelijk te maken? Geef u dan hier op voor de werkgroep. We willen heel graag van iedere singel een vertegenwoordiger! De werkgroep is de gesprekspartner voor de gemeente. Het is dus belangrijk dat de werkgroep draagvlak heeft van alle bewoners van het Lingemeer.

Het is de bedoeling dat de werkgroep namens alle bewoners van het Lingemeer naar een gedragen oplossing werkt. Deze oplossing leggen we dan ter besluitvorming voor op de algemene inwonersavond.

De werkgroep bijeenkomsten zijn op donderdagavonden. De eerste vindt plaats op 16 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis te Maurik. Daarna denken we nog twee avonden met elkaar nodig te hebben, namelijk op 13 juni en 27 juni. Op de laatste avond bereiden we de algemene informatieavond van 4 juli voor.

De eerste avond willen we zorgen dat iedereen hetzelfde kennisniveau heeft. Vervolgens willen we vooral de kaders bepalen door het formuleren van antwoorden op vragen zoals:

  • Waar moet de oplossing aan voldoen?
  • Wat willen we bereiken?
  • Hoe bereiken we dat?
  • Hoe organiseren we de informatievoorziening richting alle inwoners?

Vervolgens willen we nadenken over mogelijke oplossingen. In de tweede avond kunnen we de ideeën terugkoppelen en de haalbaarheid bespreken.

De derde avond bereiden we de brede informatieavond met elkaar voor.

Op 25 april heeft de gemeente Buren samen met de Belangenvereniging Villapark Lingemeer een informatieavond gehouden. Op die avond waren ruim 150 bewoners aanwezig. Het eerste deel van de avond stond vooral in het teken van het geven van informatie. Wat is het probleem? Wie heeft welke rol en welke verantwoordelijkheden? Hoe is de feitelijke situatie? Welk proces hebben de belangenvereniging en de gemeente doorlopen?

De gehouden presentaties kunt u op deze pagina downloaden. De belangrijkste boodschap van de informatieavond was dat we alleen in gezamenlijkheid doelen kunnen bereiken. Als we de situatie willen verbeteren, hebben we elkaar nodig. In de komende maanden (vóór de zomervakantie) moet de koers duidelijk worden: “Houden wat is” of “Samen voor verbetering!”

Wilt u weten hoe in 2018 uw beschoeiing bij de globale inventarisatie beoordeeld is? Dan kunt u de kaart Kwaliteit beschoeiing downloaden. Bij de inventarisatie zijn ook foto’s gemaakt. Als u die wilt ontvangen, dan kunt u die opvragen via Lingemeer@rps.nl Om goed te kunnen baggeren, en zeker bij het uitdiepen van de bodem, moet de beschoeiing aan twee voorwaarden voldoen:

  1. De beschoeiing moet kwalitatief goed zijn. Dit is visueel beoordeeld, dat geeft een indicatie.
  2. De beschoeiing moet ook voldoende diep zijn. Er is geprikt naar de onderkant van de beschoeiing, en daarmee zo goed mogelijk ingemeten. De onderkant van beschoeiing die echt (diep) in de vaste bodem staat, kon natuurlijk niet ingemeten worden.

We kunnen per geval niet zeggen of de diepte van de beschoeiing voldoende is. In het algemeen kunnen we stellen dat bij een zichtbare onderkant de diepte onvoldoende is om uit te baggeren, laat staan om uit te diepen. Bij een meetbare onderkant is de diepte onvoldoende om uit te diepen.