Ruimtelijke plannen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Denk hierbij aan woningen, bedrijven en sportvelden. De gemeenteraad stelt voor het hele grondgebied van de gemeente een of meerdere bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en bebouwen van een gebied.

Als een bouwplan niet past binnen een bestemmingsplan, kan de gemeente de omgevingsvergunning weigeren. Of moet een procedure worden doorlopen. Zo kan een bouwplan mogelijk worden gemaakt met een nieuw bestemmingsplan. Soms met een uitwerkingsplan of wijzigingsplan. Ook kan een omgevingsvergunning voor het bouwplan worden verleend waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Dit heet afwijking van bestemmingsplan.

De gemeenteraad stelt ook structuur- of gebiedsvisies vast. Hierin staan de hoofdzaken van het door de gemeente uit te voeren ruimtelijk beleid.

Meer informatie