Spring naar content

Tegemoetkoming voor controle op coronatoegangsbewijzen

Begin van dit jaar heeft het kabinet nogmaals een bedrag ter beschikking gesteld om de CTB-plichtige branches te compenseren over de periode van 1 januari 2022 t/m 26 maart 2022. In deze periode, tot 8 februari, was het controleren van het coronatoegangsbewijs verplicht voor ondernemers, instellingen en (sport)verenigingen en evenementen. Inmiddels is de gemeente in staat om dit ter beschikking gestelde bedrag uit te keren.

Controle corona toegangsbewijs

Eén van de maatregelen die eind september 2021 ingevoerd werden ter bestrijding va het coronavirus was de invoering van het coronatoegangsbewijs (CTB) op publieke locaties zoals de horeca, commerciële sportorganisaties, sportverenigingen en gemeenschapshuizen en evenementen. Ondernemers en verenigingen werden geacht te toetsen of bezoekers een geldig CTB hadden, dat correspondeert met hun legitimatie. Allen hebben maximale inspanning geleverd om ervoor te zorgen dat deze ingestelde maatregel werd nageleefd.

Compensatie aanvragen

De gemeente waardeert elke commerciële en niet-commerciële (sport)organisatie die extra inspanning levert om het controleren van het CTB mogelijk te maken. Daarom kunnen alle organisaties waar een CTB gecontroleerd moet worden een tegemoetkoming ontvangen van ongeveer €750,-. De hoogte van de definitieve tegemoetkoming hangt af van het aantal volledig ingevulde aanvragen en toekenningen.

Via dit formulier kunt u kenbaar maken dat u in aanmerking wilt komen voor een eenmalige tegemoetkoming voor de controle op coronatoegangsbewijzen. Middels het invullen van dit formulier verklaart u naar waarheid dat uw organisatie de CTB-controle tussen de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 uitgevoerd en nageleefd heeft. Hierop kan steekproefsgewijs controle gedaan worden.

Let op: deze regeling geldt niet voor culturele verenigingen en stichtingen die het coronatoegangsbewijs moeten controleren. Zij ontvingen al financiële compensatie vanuit het coronasteunpakket voor de culturele en creatieve sector.

De volgende uitvoeringsregels worden gebruikt bij de beoordeling van individuele aanvragen:

  1. Via een online aanvraagformulier kan er aanspraak gemaakt worden op deze tegemoetkoming;
  2. Organisaties die een actieve CTB-plicht hebben gehad komen hiervoor in aanmerking. Bent u een doorstroom- of afhaallocaties dan komt u hiervoor niet in aanmerking;
  3. Controle zal steekproefsgewijs plaatsvinden;
  4. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de periode van 01-01-2022 tot en met 26-03-2022;
  5. Het is een eenmalige tegemoetkoming, die aangevraagd kan worden tot 25 september 2022;
  6. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren die binnen de termijn vallen worden in behandeling genomen (incl. motivatie hoe u controleert);
  7. Er is maximaal € 90.000 beschikbaar;
  8. De minimale vergoeding is ongeveer € 750 per organisatie. Dienen minder organisaties voor 25 september 2022 een volledig ingevuld aanvraagformulier in, dan wordt het maximaal beschikbare bedrag evenredig verhoogd;
  9. Dien alleen een aanvraag in als uw organisatie daadwerkelijk zelf de CTB-controle uitvoert. Maakt u gebruik van een locatie waar u zelf niet de CTB-controle doet, dan kunt u geen aanvraag indienen;
  10. Bij het steekproefsgewijs niet kunnen aantonen dat u de coronamaatregelen heeft nageleefd of wanneer u hier misbruik van gemaakt heeft, kan de tegemoetkoming ingetrokken worden.

Aanvraagformulier tegemoetkoming ondersteuning naleving controle coronatoegangsbewijzen

Gegevens organisatie

Sector:(Vereist)

Gegevens vertegenwoordiger organisatie/vereniging

(1 aanvrager per organisatie/vereniging)

Bankrekeningnummer

Onderbouwing

Geef aan hoe u tussen de periode van 1 januari 2022 t/m 26 maart 2022 het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument controleert.

Dit kan bijvoorbeeld een toelichting zijn op wie u inzet voor deze controle, op welke dagen, voor welke activiteiten of tegen welke kosten.

Verklaring:(Vereist)

Het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het weigeren van de tegemoetkoming. Ten onrechte verstrekte bedragen worden teruggevorderd. Controle van ingeleverde bewijsstukken vindt steekproefsgewijs plaats.