Realisatie sporthal Lignum in beslissende fase

15 april 2019

De kosten voor de bouw van sporthal Lignum in Maurik Oost vallen hoger uit dan geraamd. Wethouder Gerdjan Keller en Alhard Hungerink, vertegenwoordiger namens de betrokken verenigingen, spreken van een tegenvaller, die in belangrijke mate wordt bepaald door de sterk gestegen bouwkosten. De betrokken verenigingen en scholen die zich al jaren inzetten voor een multifunctionele sporthal hopen dat de hal er desondanks toch komt.

Wethouder Keller licht toe: “Op de aanbesteding die we hebben gedaan nadat de raad in december 2017 geld beschikbaar had gesteld, heeft zich maar één aanbieder gemeld. De offerte van de aanbieder valt hoger uit dan het geld dat we hadden gereserveerd. Dat heeft onder meer te maken met de aantrekkende economie en als gevolg daarvan de overspannen bouwmarkt. Naast het tekort op de bouwkosten, blijkt dat ook de kosten voor onderhoud, beheer, gebruik en de inrichting hoger uitvallen.”

Na het raadsbesluit in december 2017 is er tussen verenigingen, scholen, gemeente en bouwer voortdurend intensief overleg gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een plan dat voldoet aan de wensen en behoeften van verenigingen en scholen en past binnen de ambitie van het college: een multifunctionele, gasloze sporthal die onderdeel uitmaakt van een vitaal sportpark in het hart van de gemeente Buren en waar plaats is voor alle lokale sportverenigingen.

Hoewel er fors meer geld nodig is, zet wethouder Keller alles op alles om de nieuwe sporthal toch te realiseren: “Op dit moment zijn we alle mogelijkheden op een rijtje aan het zetten, inclusief de verschillende kostenplaatjes. Tijdens de behandeling van de kadernota in juli (NB: de voorbereiding voor de begroting van 2020 en verder) doen we de raad hiervoor een voorstel. Op die manier kan de gemeenteraad namelijk een afgewogen besluit nemen: Kunnen en willen we dit (extra) geld in de nieuwe sporthal investeren?” Als het aan de wethouder ligt wel. “Onze gemeente kenmerkt zich door een rijk en bloeiend verenigingsleven. Onze verenigingen met de vele onmisbare vrijwilligers, leveren een grote bijdrage aan de samenhang in onze gemeente. Onlangs hebben we afgesproken met lokale sportpartners ons gezamenlijk in te zetten voor de ontwikkeling van open, vitale sportparken. Daarbij hebben we ook aandacht voor inwoners die door lichamelijke of geestelijke beperkingen niet of onvoldoende aan deze activiteiten kunnen deelnemen. Sportverenigingen spelen een belangrijke rol als het gaat om de gezondheid van inwoners en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Dat past ook in ons beleid om meer in te zetten op het voorkomen van gezondheidsproblemen. En dat begint onder meer met gymlessen voor de schooljeugd. Al met al reden genoeg om hier als gemeente fors in te investeren. Ook als dat betekent dat we hiervoor structureel geld voor moeten reserveren in onze begroting”, aldus wethouder Keller.

Foto: Google Streetview, terrein waar de sporthal moet komen