Terugblik raadsvergadering 9 juli 2019

15 juli 2019

Dinsdag 9 juli vond er een raadsvergadering plaats. Hieronder leest u een aantal onderwerpen waar de gemeenteraad een besluit over heeft genomen. Bij verschillende onderwerpen heeft de gemeenteraad moties ingediend. Door middel van een motie roept de raad het college op om in actie te komen bij een bepaald onderwerp. Een motie wordt ingediend door een of meerdere partijen, waarna de gemeenteraad erover stemt. Als de meerderheid van de gemeenteraad vóór stemt, is de motie of het amendement aangenomen en kan het college ermee aan de slag gaan.

Hoolweg 1 te Maurik

Een ondernemer in de detailhandel aan de Hoolweg 1 te Maurik heeft bouwplannen die in strijd blijken te zijn met het bestemmingsplan. De gemeenteraad kan een uitzondering maken en toestemming geven door een verklaring van geen bedenkingen af te geven. In dit geval heeft de raad besloten dat niet te doen. De raadsleden vinden de uitbreiding te groot in relatie tot de omgeving. Ook vinden zij dat het buitengebied, waar de onderneming zich bevindt, in de eerste plaats bestemd is voor agrarische bedrijven. De meerderheid van de gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin hij het college oproept om te onderzoeken of een alternatief mogelijk is, zoals uitbreiding richting de provinciale weg. En om beter overleg te voeren met de omwonenden.

Algemene plaatselijke verordening (APV)

Dit agendapunt is doorgeschoven naar een volgende vergadering. De gemeenteraad wil zich namelijk eerst met werkgroep verdiepen in de APV en kijken of deze eenvoudiger gemaakt kan worden.

Jaarstukken 2018

De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag, waarin het college een terugblik geeft op het afgelopen jaar. Deze stukken laten zien wat er in werkelijkheid van de begrote bedragen terecht is gekomen. Hiermee legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad. De raad heeft de jaarstukken vastgesteld.

Kadernota

In een kadernota bepaalt de gemeenteraad elk jaar de belangrijkste punten voor de komende jaren en hoeveel dat ongeveer gaat kosten. De gemeenteraad heeft kennis genomen van de Kadernota 2020 Reflecteren en vooruitzien. Er zijn zes thema’s vastgesteld die heel belangrijk zijn voor onze gemeente. Deze thema’s gaan over samen sterk in de regio, kerngericht werken, duurzaamheid, sociaal domein, dienstverlening van de gemeente en de nieuwe omgevingswet.
De positie van de gemeente op financieel gebied is kwetsbaar en zorgt voor grote uitdagingen. Er moeten keuzes gemaakt worden om te zorgen dat gemeente Buren een goede toekomst tegemoet gaat. De gemeenteraad heeft het college gevraagd het voortouw te nemen om te komen tot die keuzes.

Er zijn drie moties aangenomen bij de Kadernota. Hiermee vraagt de raad aandacht van het college voor het stimuleren van de lokale economie. Ook wil de raad dat het college aan de slag gaat met de woonbehoefte in onze gemeente. Ten slotte vraagt de raad aan het college om te onderzoeken of het mogelijk is om de leges in de kinderopvang af te schaffen, zodat er meer mogelijkheden voor kinderopvang komen in onze gemeente. U kunt de Kadernota lezen op deze pagina.