Terugblik raadsvergadering 1 oktober

4 oktober 2019

Dinsdag 1 oktober vond er een raadsvergadering plaats. Hieronder leest u een aantal onderwerpen waar de gemeenteraad een besluit over heeft genomen. U kunt de vergadering hier terugkijken.

Vragenkwartier

De vergadering begint altijd met een vragenkwartier. Tijdens dit kwartier kunnen raadsleden vragen stellen aan het college over onderwerpen die niet op de agenda staan. De volgende onderwerpen kwamen onder meer aan de orde:

Slibstort

In de uitzending van Zembla op 26 september werden de gevaren van slibstort in de gemeente Buren genoemd. De gemeenteraad vraagt het college of zij hiervan op de hoogte is. Wethouder Klein geeft aan de zorgen van de raad te delen. De provincie controleert op slibstort; het college zal informatie daarover delen met de raad.

Zachte bermen

Er worden momenteel veel graafwerkzaamheden verricht langs de openbare weg. De gemeenraad vraagt aandacht voor verzakkingen in de zachte bermen. Het college gaat kijken of er bij graafwerkzaamheden waarschuwingsborden geplaatst kunnen worden om overlast te voorkomen.

Nieuwbouw

De raad wil weten wat de stand van zaken is rondom nieuwbouwprojecten, bijvoorbeeld Gildeland en het Binnen te Lienden. Het college laat weten dat de algemene woningbehoefte als onderwerp terugkomt in de werkgroep ruimtelijke ontwikkelingen.

Participatieraad

Elke gemeente in Nederland heeft een Participatieraad. Deze raad bestaat uit inwoners die meedenken en meepraten over de uitvoering van de zorgtaken van de gemeente. De raad stemt in met een nieuwe Verordening Participatieraad. Er zal een kennismaking georganiseerd worden van de gemeenteraad met de Participatieraad.

Plannen Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid stelt elke vier jaar een nieuw beleidsplan vast op basis van een risicoprofiel. De gemeenteraad gaat hiermee akkoord.

Leesstimulering

Het college werkt aan een nieuwe aanpak voor leesstimulering vanaf 2020. Dit betekent dat het huidige bibliotheekpunt van Karmac in Lienden en de drie servicepunten in Beusichem, Buren en Maurik eind dit jaar in hun huidige vorm stoppen. De gemeenteraad wil hier graag over meedenken. De raad vraagt het college om in gesprek te gaan met de schoolbesturen en Karmac over uitstel of verlenging. Eind dit jaar of begin volgend jaar wil de raad over leesstimulering in debat.